visdomstand

Röntgen av visdomstand. Foto: Rosario Van Tulpe / CC BY-SA 3.0

Inrikes

Får asyl för att visdomstand inte har uppnått slutstadiet

Publicerad 11/16/2020
Annons

En afghan ville ha asyl eftersom han påstår sig vara ett barn och för att han lämnat islam. Migrationsverket betonade att lårbenet var färdigutvecklat och beslutade om utvisning. Migrationsdomstolen påpekade då att en visdomstand inte var helt färdigutvecklad. Domstolen gav sedan mannen asyl med motiveringen att det är tio dagar kvar innan han säger sig fylla 18.

En afghan har sökt asyl i Sverige. Som huvudskäl i sin asylansökan uppgav han att han ”tagit avstånd från islam”. Han ville även ha asyl för att han är hazar och för att han är ett barn. Migrationsverket nekade till att bevilja asyl varefter afghanen överklagade till migrationsdomstol. Domstolen kallar honom för ”A”.

Även migrationsdomstolen nekar till att bevilja A asyl utifrån hans påståenden om sina religiösa funderingar. Migrationsverket och domstolen hade olika syn på hur den medicinska åldersbestämning som gjorts i ärendet ska tolkas.

Verket fokuserar på lårbenet

Migrationsverkets inställning refereras i domstolens dom med stycket:

Resultatet av den rättsmedicinska undersökningen talar för att han är 18 år eller äldre, sedan hans lårbens nedre tillväxtzon uppnått slutstadiet. Undersökningen har ett förhållandevis högt bevisvärde jämfört med övrig bevisning. Han bedöms därmed inte har gjort sin underårighet, eller identitet i övrigt sannolik.

Verket valde alltså att pröva mannens asylansökan som om han vore vuxen.

Viktigt med ”tvivelsmålets fördel”

Migrationsdomstolen har hittat ett direktiv från UNHCR enligt vilket man inte ska lita alltför mycket på medicinska åldersbestämningar. Domstolen skriver:

Av UNHCR:s riktlinjer framgår att när vetenskapliga förfaranden används för att bestämma ett barns ålder ska barnets uppgivna ålder ges tvivelsmålets fördel i tveksamma fall. Av asylprocedurdirektivets artikel 25.5 framgår att om en medlemsstat använder sig av en läkarundersökning för att fastställa ålder och om staten därefter fortfarande hyser tvivel när det gäller sökandens ålder ska staten utgå från att sökanden är underårig.

Räddas av visdomstanden

Migrationsdomstolen delar Migrationsverkets syn på lårbenets utveckling. Domstolen menar dock på att man även måste titta på en undersökt visdomstand:

Av det rättsmedicinska utlåtandet framgår att lårbenets nedre tillväxtzon uppnått slutstadiet, men att visdomstanden inte uppnått slutstadiet, samt att resultatet av den genomförda undersökningen talar för att A är 18 år eller äldre. Den medicinska undersökningen genomfördes för omkring tio månader sedan.

Eftersom mannens visdomstand inte nått slutstadiet så väljer domstolen att pröva mannens asylansökan som om han vore ett barn.

Får asyl eftersom han anses vara ett barn

Till slut väljer domstolen att ge mannen asyl som ”alternativt skyddsbehövande”. Motivet var främst att han bedöms vara ett barn samt att det ”inte framkommit” att han har föräldrar eller släktingar som kan hjälpa honom i Afghanistan. Mannen har bott större delen av sitt liv i Iran.

Migrationsöverdomstolen har uttalat, för några år sedan, att barn i Afghanistan är särskilt utsatta för våld och riskerar att utsättas för barnarbete, tvångsäktenskap, prostitution, sexuellt utnyttjande och tvångsrekrytering av konfliktens stridande parter, samt att sådan behandling utgör omänsklig eller förnedrande behandling. Att situationen har förbättrats sedan dess har inte kommit fram. Det har inte heller framkommit att A har sina föräldrar eller andra släktingar som kan skydda eller hjälpa honom i Afghanistan. Han har inte heller något annat nätverk i Afghanistan och han saknar lokalkunskap om landet. Hans personliga förhållanden gör honom därmed särskilt sårbar vid ett återvändande. Mot denna bakgrund och med beaktande av att barn är särskilt utsatta för bl.a. våld och andra allvarliga övergrepp anser migrationsdomstolen att det finns grundad anledning att anta att A löper en risk att utsättas för sådan omänsklig eller förnedrande behandling som avses i utlänningslagen om han återvänder till Afghanistan.

Har tio dagar kvar till sin 18-årsdag

Notera att domen i målet föll den 16 oktober 2020 och mannen påstår sig vara född den 26 oktober 2002. Han ska alltså ha haft tio dagar kvar innan han officiellt blev vuxen den dagen han fick asyl eftersom han ansågs vara ett barn.

De som dömde i målet och höll med om domslutet var rådmannen John Panofsky och nämndemännen Ulf Erik Roger Boström (C) och Medina Grbic (S). Nämndemannen May-Louise Flyrin (S) var skiljaktig men bara såtillvida att hon ville att A skulle få flyktingstatus för att ha lämnat islam.

Redaktionen
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
646Demonstration mot svenskt WHO-medlemskap
Annons