Kriminalvården förbjöd anställd kritisera IS på Facebook

En kvinnlig anställd vid kriminalvården i Stockholm skrev kritiskt på sin Facebook-sida om den muslimska terrorgruppen IS. Det gillades inte av arbetsgivaren. Hon kallades till möte med ledningen där hon ombads stänga sin FB-sida och misstänkliggjordes för att vara rasist. Kvinnan vände sig till JO som nu riktar kritik mot myndigheten för hur den försökt inskränka den anställdes yttrande- och åsiktsfrihet.

Vid mötet med Kriminalvårdens säkerhetschef fick kvinnan veta att hon borde ha en låst Facebook-sida så att inte allmänheten kunde ta del av vad hon skrev. Detta eftersom hon uttryckt ”extrema åsikter”.

Konkret handlade det om att det kommit till ledningens kännedom att den anställda uttalat sig kritiskt om den muslimska terrormilisen IS, något som Kriminalvårdens ledning fann olämpligt. Ytterligare försvårande var att kvinnan genom att dela nyhetsartiklar om konflikten i Mellanöstern kunde uppfattas ha tagit ställning för Israel mot palestinska terrorister.

Kvinnan kallades till ytterligare flera möten där hon fick frågor vars innebörd var att hon misstänkliggjordes för att vara rasist. Bland annat förhördes hon om huruvida hon trodde sig kunna handlägga ärenden där brottslingen har annan etnicitet och religion.

Brott mot repressalieförbudet

Inspektören upplevde dessa möten som obehagliga och som ett försök från den statliga arbetsgivaren att utöva censur och inkräkta på hennes grundlagsskyddade yttrande- och åsiktsfrihet. Hon anmälde därför det inträffade till Justitieombudsmannen (JO).

I sitt beslut riktar JO nu kritik mot Kriminalvården som man menar har agerat brottsligt genom att bryta mot det så kallade repressalieförbudet.

Påminns om att Sverige har yttrandefrihet

Man påminner myndigheten om att ”var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad yttrandefrihet – och får fritt uttrycka tankar, åsikter och känslor så länge detta inte begränsas genom lag för vissa preciserade ändamål”.

JO upplyser Kriminalvården om att en myndighet eller annat allmänt organ inte får ingripa mot någon därför att denne använt sin yttrandefrihet i enlighet med tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Detta är inte begränsat till sådant som uppsägning, omplacering, fråntagande av arbetsuppgifter och disciplinåtgärder, utan gäller även ”mindre påtagliga ingripanden” som innebär försök att begränsa den anställdes medborgerliga fri- och rättigheter.

Mådde psykiskt dåligt och sade upp sig

JO påpekar att Kriminalvården inte kunnat styrka att kvinnan på något sätt skulle ha misskött sina arbetsuppgifter på grund av sina åsikter, så som antyddes under ledningens samtal med henne.

Man anser att det kvinnan utsatts för når upp till brott mot repressalieförbudet. Kriminalvården hade inte vidtagit några konkreta åtgärder men på sätt som uppfattades som hotfullt klargjort för kvinnan att det skulle ”få konsekvenser” om hon fortsatte att kritisera muslimsk terrorism på sin öppna Facebook-sida.

Skälet till att det aldrig hann gå till konkreta åtgärder mot kvinnan kan ha varit att hon efter de obehagliga konfrontationerna med ledningen mått psykiskt dåligt på arbetsplatsen och en tid senare valde att säga upp sig och söka annat arbete.

Stötta Samnytt med Swish: 123 083 3350

Författare av texten

Mats Dagerlind

Kommentarer förhandsgranskas inte av Samhällsnytt och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.