Kulturminne med anor från medeltiden rivs på order från EU
Foto: Norconsult/Naturvårdsverket

Delar av dammen vid Järle kvarn i Nora kommun – ett kulturarv med anor från 1500-talet – ska rivas. Det har Mark- och miljödomstolen i Nacka beslutat. Bakgrunden är order från EU om skapandet av så kallade Natura 2000-områden, som kulturarvet anses stå i vägen för.
– Det här är betydelsefullt, inte bara för oss, säger Eva Järliden, ordförande för lokala hembygdsföreningen, till Samnytt.

På ena sidan står Nora kommun, Örebro läns museum, Örebro läns hembygdsförbund, Hembygdsföreningen Noraskog, Nora biologiska förening, Svenska industriminnesföreningen, Jerle Stadsförening och en lång rad andra intresseorganisationer.

På den andra EU och Naturvårdsverket, som agerar på uppdrag från EU.

Frågan gäller Järle kvarn och kvarndamm som ligger några kilometer utanför Nora. Redan under 1200-talet tillverkades masugnsjärn i Nora bergslag, och vid Järle kvarn har det bedrivits järnhantering sedan åtminstone 1500-talet, enligt Örebro läns museum.

År 1746 övernattade Carl von Linné i en stuga vid Järle kvarn på väg ut på sin Västgötaresa. Stugan går numera under namnet Linnéstugan.

Nuvarande kvarnbyggnad vid Järleån är från tidigt 1800-tal. Kvarnen var i kommersiell drift fram till 1970-talet då istället en turbin installerades och vattnet i dammen drev därefter ett småskaligt vattenkraftverk. Kraftverket lades ned 2017 efter att ha sparkats ut av Naturvårdsverket.

Foto: Norconsult/Naturvårdsverket

Vill riva dammen

Men nu ska delar av dammen rivas, är planen. Anledningen är att den stör öringarnas möjligheter att leka i ån, vilket i sin tur påverkar den fridlysta flodpärlmusslan. Dammen ligger i ett så kallat Natura 2000-område, som EU tagit fram inom ramen för FN:s Agenda 21-arbete.

Tidigare i år behandlades ärendet av Mark- och miljödomstolen i Nacka, där Naturvårdsverket företrädde svenska statens och EU:s intressen. I mars vann Naturvårdsverket i domstolen och fick därmed grönt ljus för att börja riva dammen.

Det är ett beslut som möter kraftfullt motstånd i Nora bland dem som vill bevara den månghundraåriga industrimiljön. De menar att det vållar ”irreparabla skador” på den kulturmiljö som Järla kvarn och kvarndamm ingår i.

Nora biologiska förening oroar sig dessutom, ironiskt kan tyckas, för hur djurlivet och flera fågelarter kommer påverkas när dammen delvis rivs, och deras habitat förändras. Bland annat pekas den akut hotade vitryggiga hackspetten ut som potentiell förlorare.

Flodpärlmusslor. Foto: Mr Kimm/Wikipedia

Har överklagat

Eva Järliden är ordförande för Hembygdsföreningen Noraskog. Hon berättar för Samnytt att den lokala hembygdsföreningen, tillsammans med andra intressenter, överklagat Mark- och miljödomstolens dom till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.

– Det här är betydelsefullt, inte bara för oss i Järla, utan det är en princip kring dammar överhuvudtaget i relation till att man vill riva dem, säger hon.

Tillsammans med övriga intressegrupper har de föreslagit att dammen bevaras, men att det byggs en fisktrappa under den stenvalvsbro som finns vid dammen, för att på så sätt hjälpa öringen och i förlängningen flodpärlmusslan att trivas i ån.

Foto: Norconsult/Naturvårdsverket

– Det har varit ett tidigt alternativ, och det finns flera som fortfarande tror att det skulle vara en bra lösning. Men det var inte Naturvårdsverket intresserat av, säger Eva Järliden.

– Vi vill inte bara bevara kulturvärden, utan även naturvärden, och då kom vi med det förslaget att göra en trappa under stenvalvsbron,

Stötta Samnytt med Swish: 123 083 3350

Författare av texten

Mattias Albinsson

Kommentarer förhandsgranskas inte av Samhällsnytt och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.