Radioprofilen Emma Knyckares mansfria festival Statement i Göteborg i somras ägande sig åt diskriminering då man portförbjöd ”cis-män”. Det slår Diskrimineringsombudsmannen, DO, fast i ett utlåtande.

Knyckares idé om en mansfri festival kom som en reaktion på det stora antal sexuella övergrepp som skett de senaste åren på musikfestivaler.

Även om festivalen prickas av DO för exkluderingen av ”cis-män” konstaterar man samtidigt att ingen person har diskriminerats i samband med festivalens genomförande. Enligt DO har det under utredningen framkommit att föreningen bakom festivalen gjort skillnad mellan hur arrangemanget har presenterats på föreningens hemsida samt i uttalanden i media, och hur man har agerat under genomförandet. I samband med inträdet ska man inte ha gjort någon åtskillnad mellan besökare grundat på kön.

DO hänvisar dock till praxis från EU-domstolen där det framgår att uppgifter och offentliga uttalanden som tydligt avskräcker personer som omfattas av en diskrimineringsgrund från att ta del av en verksamhet i sig är att betrakta som diskriminering, vilket gäller även om det inte finns någon identifierbar person som lidit skada.

Med ”cis-man” avses ”en person vars biologiska kön överensstämmer med dess juridiska, sociala och upplevda kön”.