I Tyresö kommun har en politisk strid blossat upp om hur man ska hantera nyanlända migranters bostadssituation. I och med bosättningslagen som trädde i kraft 2016 tvingas kommuner ta emot en viss andel migranter. För dessa får kommunerna statsbidrag bara under de två första åren. Vad som händer sedan har man hanterat olika i olika kommuner. På Tyresö vill S-L-MP-styret med stöd av Vänsterpartiet att migranternas kontrakt ska omvandlas till förstahandskontrakt.

Nyligen slog kammarrätten fast att kommunernas ansvar upphör efter den så kallade etableringsfasen på två år. På Lidingö blir migranterna uppsagda efter dessa två år medan de i Stockholm får fem år på sig att hitta en egen bostad och i Botkyrka får barnfamiljer förstahandskontrakt.

I Tyresö förlängs nyanlända migranters kontrakt om de inte lyckats hitta nytt boende. Frågan har diskuterats flitigt men några tydliga riktlinjer finns inte. Detta vill S-L-MP-styret med stöd av Vänsterpartiet nu ändra på och göra avsteg från modellen där kommunen bara har ansvar under de första två åren, något som tillämpas av de allra flesta kommunerna i Stockholms län.

Styret vill att ett hyreskontrakt ska kunna förlängas i ytterligare två år efter en särskild prövning i socialtjänstlagen. Detta ska i huvudsak gälla barnfamiljer men i speciella fall även ensamstående vuxna. Man vill också att andrahandskontrakt ska kunna övergå till förstahandskontrakt ifall bland annat krav på inkomst uppfylls.

Ärendet om nya riktlinjer ska upp för behandling i kommunstyrelsen onsdagen den 8 maj och beslut fattas sedan av kommunfullmäktige.