Enligt en intern promemoria från polisens Nationella operativa avdelning, Noa, kommer poliser i yttre tjänst att vara myndighetens mest knappa resurs under perioden. Ett av förslagen för att råda bot på detta är att civila ordningsvakter ska stötta polisen i det ordnings- och trygghetsskapande arbetet.

Enligt Noa:s analys kommer över hälften av alla poliser ha mindre än sex års erfarenhet till 2024, då poliser i yttre tjänst också kommer vara ”den mest knappa resursen”.

Även om det skett en viss nedgång i antalet så kallade utsatta områden mellan 2017 och 2018, är trenden sedan 2015 den motsatta med fler både utsatta och särskilt utsatta områden som ökat markant.

Nya åtgärder
Bland åtgärderna finns en ny strategisk omvärlds- och analysstab som arbetar med en tidshorisont från nuläge upp till 20 år med försvaret som förebild.

I den interna promemorian ”Analys av kärnverksamheten mot 2024” från Noa framgår att polisbrist kommer råda under nästkommande år. För att motverka detta vill man ”redan i dag identifiera ytterligare aktiviteter som främjar frigörande av polisiär kompetens”. Ett förslag är att rekrytera civil utredningskapacitet och därmed frigöra polisiära resurser, men även att säkerställa att civila ordningsvakter ”på ett så bra sätt som möjligt kompletterar polisens ordningsupprätthållande och trygghetsskapande arbete”.

Förstärkta gränser
Ett annat område som Noa prioriterar är gränsskyddet som man vill förstärka och ingå i det ordinarie brottsbekämpande uppdraget. Gränserna menar Noa utgör en ”första försvarslinje” mot smuggling av varor och människor.

På sikt kommer ännu fler polisanställda att krävas för att bibehålla polistätheten då befolkningen växer.