Prenumerationsvillkor

Prenumerationsvillkor

Dessa prenumerationsvillkor (“Villkoren”) reglerar din prenumeration på Samnytt PLUS och gäller mellan dig (“du”, “kunden”) och Samnytt, org.nr. 802474-0410, (“Samnytt”, “vi” eller “oss”).

PLUS tillhandahålls av Samnytt på uppdrag av Samnytt, org.nr. 802474-0410. Samnytt är utgivare av Samnytt och bestämmer därmed vilket innehåll som publiceras.

Allmänt

Villkoren gäller när du tar del av PLUS eller därmed relaterad tjänst via dess webbplats eller genom digital applikation (”PLUS”, ”prenumerationen”, “Tjänsterna” eller “Tjänst”).

Du godkänner Villkoren när du gör din beställning av en prenumeration eller när du skapar ett konto för någon av Tjänsterna.

Behandling av personuppgifter

Samnytt är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Information om vår behandling av personuppgifter och om hur vi skyddar din integritet när du använder Tjänsterna finns på https://konto.samnytt.se/cookie-policy.

Prenumerationer och abonnemang

Din prenumeration erbjuds genom en prenumeration som ger tillgång produkten PLUS som är en digital tjänst och startar från och med att du genomför ett köp. PLUS kan levereras genom konto.samnytt.se eller annan domän, utgivare och tillhandahållare.

Tillsvidare innebär att Tjänsten levereras till dess uppsägning sker via “Min profil” på https://konto.samnytt.se/min-profil.

Tidsbestämd innebär att Tjänsten levereras under en på förhand överenskommen period. Den överenskomna perioden framgår vid din beställning. Vill du förlänga din prenumeration eller byta till annan prenumerationsform ber vi dig kontakta vår kundservice eller teckna ett nytt erbjudande innan prenumerationen löper ut.

Uppsägning

Uppsägning av en prenumeration kan ske via Min profil i inloggat läge på https://konto.samnytt.se/min-profil eller under annan domän i det fall PLUS erbjuds under annan domän.
Uppsägning av en tidsbestämd prenumeration kan inte ske i förtid. Prenumerationen löper ut automatiskt när den tidsbestämda perioden löper ut, om du inte valt att förlänga prenumerationen.
Utebliven betalning godtas inte som uppsägning. Vid utebliven betalning förbehåller vi oss rätten att fakturera dig för eventuella betalningspåminnelser, inkassokostnader och dröjsmålsränta enligt lag.
Samnytt har rätt att säga upp din prenumeration med 30 dagars varsel. Eventuell ersättning som betalats i förskott för Tjänsterna kommer då att återbetalas till dig. Samnytt har vidare rätt att omedelbart och utan föregående meddelande säga upp eller stänga av din tillgång till Tjänsterna om du väsentligen eller vid upprepade tillfällen bryter mot bestämmelserna i dessa Villkor.

Ångerrätt

Om du tecknar en prenumeration som privatperson så har du rätt att ångra ditt köp. Du ska då meddela oss inom 14 dagar från det att du har erhållit första numret av tidningen, eller vid digital prenumeration inom 14 dagar från din beställning. Du kan utnyttja din ångerrätt genom att kontakta våra kundservice via epost [email protected]. Mer information gällande distansavtal och ångerrätt finns även att läsa på Konsumentverkets hemsida www.konsumentverket.se. Där finns även en blankett du kan använda dig av: https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett
Utebliven betalning godtas inte som utnyttjande av ångerrätt. Samnytt förbehåller sig rätten att debitera dig för den tid du har använt Tjänsten.

Betalning

Aktuella priser för respektive Tjänst framgår vid din beställning av en specifik Tjänst. Priser och avgifter anges inklusive moms. Notera att vissa rabatterade priser kan automatiskt övergå till ordinarie priser efter den period med rabatterat pris som anges vid beställningen. I övrigt har Samnytt rätt att ändra prenumerationsavgiften genom att meddela det i skälig tid innan ändringen träder i kraft.

Betalning av Tjänsterna ska göras i förskott. Du kan välja betalningssätt, exempelvis kortbetalning, eller swish. I vissa fall krävs emellertid att betalning sker på särskilt angivet sätt. Betalning ska ske inom den tid och i övrigt enligt villkoren som gäller för ditt valda betalsätt, vilket framgår vid din beställning.

Vid utebliven betalning har Samnytt rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen och begära ersättning för eventuella påminnelser och kostnader i samband med inkasso.
En ny prenumeration får inte tecknas förrän tidigare skuld är registrerad som betald.
För det fall betalning sker via betaltjänstlösningar som tillhandahålls av tredje part, t.ex. Klarna, gäller, i tillägg till dessa Villkor, sådan betaltjänstleverantörs särskilda villkor, vilket framgår i samband med ditt köp.

Särskilt om digital tjänst

Vårt mål är att Tjänsten alltid ska fungera tillfredsställande och vi kommer att göra vårt bästa för att de ska fungera på ett bra sätt för dig som användare. Vi garanterar dock inte att din tillgång till Tjänsten kommer att vara fri från fel eller avbrott.
Den digitala Tjänsten är anpassa för nyare versioner av webbläsare. Vi kan inte garantera att det inte uppstår problem eller fel vid användande av äldre versioner av sådana program. Observera att javascript och cookies måste vara aktiverat i din webbläsare för att du ska få ut full funktionalitet av Tjänsten, läs mer om vår cookieanvändning på https://konto.samnytt.se/cookie-policy.

Särskilt om köp via app

Ingår du ett köp i app via Apple App Store ingår du i ett avtal med App Store och vi hänvisar till Apples villkor. Vi kommer därför endast kunna ge dig begränsad support i dessa fall.

Särskilt för företagskunder

För det fall du tecknar en företagsprenumeration ingår konton och tjänster enligt särskild överenskommelse vid tecknande av prenumeration.
Företagskunder har inte rätt till rabatt på privatannonser.

Användning av Tjänsterna

Användning av Tjänsterna får endast ske för privat icke-kommersiellt bruk och i enlighet med svensk lag. Du får inte använda Tjänsterna på ett sådant sätt att Samnytt drabbas av olägenhet eller skada.
När du skapar ett konto får du ett personligt användarnamn och lösenord som i vissa fall krävs för tillgång till Tjänsten. Du ansvarar för att ingen obehörig får tillgång till uppgifterna. Du ansvarar även för all användning av Tjänsten som sker med ditt användarnamn och lösenord. Vi ber dig kontakta vår kundtjänst om du misstänker att någon obehörig har fått reda på ditt användarnamn och lösenord.

Du som har en prenumerationen som ger tillgång till extra konton (ex. familjekonto) kan dela med dig av ett visst antal digitala underkonton som framgår av din prenumeration. Dessa konton lägger du själv till via Min Profil eller genom att kontakta kundservice.
Vid misstanke om missbruk av användarnamn och lösenord har vi rätt att kräva att du byter lösenord eller att tillfälligt stänga av dig från tillgång till Tjänsten.

Immateriella rättigheter

De immateriella rättigheterna till artiklar, bilder, webbplatser och annan information som du får tillgång till genom Tjänsten innehas av Samnytt. Att du skapar ett konto och använder Tjänsten ger dig ingen rätt att mångfaldiga, kopiera, överlåta, upplåta, överföra eller i annan form utnyttja sådant innehåll som förekommer i Tjänsten och ej heller att använda Samnytts varumärken och kännetecken.

Force Majeure

Samnytt är befriade från ansvar för förlust, skada eller förseningar som orsakats av lagbud, myndighets påbud, krigshändelse, strejk, lock-out, blockad, extrema väderförhållanden (SMHI:s varningar av klass 2 och 3), eller annan omständighet som vi inte kunde ha räknat med och vars följder vi inte kunde ha undvikit eller övervunnit.

Meddelanden

Samnytt kan komma att kontakta dig genom den e-postadress du angett vid din registrering, i syfte att informera dig om villkorsändringar eller andra meddelanden hänförliga till din prenumeration eller till Tjänsten.
Som en del av din prenumeration – oavsett vilken prenumerationsform du har valt, alternativt om du registrerat ett konto – kan vi komma att skicka dig nyhetsbrev, redaktionella notiser, erbjudanden från Samnytt olika varumärken och/eller samarbetspartners samt direktmarknadsföring och andra liknande digitala utskick till den e-postadress eller mobil som du uppgivit för oss. Utskicken sänds med den regelbundenhet som vi bestämmer vid var tid. Om du inte vill ta del av dessa meddelanden kan du avanmäla genom att använda länken för avanmälan längst ned i meddelandet.

Villkorsändring

Samnytt har rätt att ensidigt ändra innehållet i dessa Villkor. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att ändrade villkor har meddelats dig genom att ha hållits tillgängliga på Samnytt.se eller kommunicerats på annat sätt. I den mån vi gör väsentliga förändringar i Villkoren har du som prenumerant rätt att avbryta din prenumeration i förtid.
Vi utvecklar kontinuerligt Tjänsten vilket innebär att vi kan komma att lägga till, förändra och ta bort funktioner i dem. Om den beställda Tjänsten utgår eller utgivningsfrekvensen minskar kommer vi att erbjuda dig en jämförbar tjänst.

Ansvarsbegränsning

Samnytt ansvarar inte för att det innehåll som tillgängliggörs via Tjänsten är korrekt eller fullständigt och inte heller för eventuella fel eller avbrott i Tjänsten. Eventuell skada eller förlust som uppkommer till följd av felaktigheter i innehåll eller till följd av fel eller avbrott i Tjänsten ersätts inte, om inte annat uttryckligen framgår i dessa Villkor.
Tjänsten kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte står under vår kontroll. Vi ansvarar inte för integritetsskydd eller innehåll på dessa webbplatser utan tillhandahåller länkarna för att underlätta för våra besökare att hitta mer information inom specifika områden.
Samnytt ansvarar vidare inte för brottsliga gärningar som begås med användning av Tjänsterna, till exempel hot eller förtal, obsceniteter, störande, kränkande, olämpligt eller olagligt innehåll eller uppförande från någon användares sida vid nyttjandet av Tjänsten.

Överlåtelse

Dessa Villkor, och de rättigheter och skyldigheter som följer genom ditt köp, kan inte överlåtas eller överföras till annan part av dig. Samnytt har rätt att fritt överlåta sina rättigheter och skyldigheter, inklusive din prenumeration, enligt Villkoren till annan part.

Gällande lag och tvistlösning

Villkoren lyder under svensk lag och eventuella tvister ska slutligen avgöras av svensk allmän domstol. Vid klagomål kan du även vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, www.arn.se.

Kundservice

Du är alltid välkommen att kontakta vår kundservice. Du når oss på [email protected].