Under hösten genomförde Huddinge kommun en kartläggning av språkkompetensen på de kommunala förskolorna och inom äldreomsorgen. Resultatet visar att det förekommer språkbrister hos nästan var fjärde anställd. Språkbristerna är av en sådan grad att det påverkar kvaliteten i verksamheten.

Utredningen, som tagits fram av Governo AB på uppdrag av Huddinge kommun, fokuserar i huvudsak på medarbetares kunskaper i svenska och berör i första hand barnskötare, vårdbiträden och undersköterskor på kommunens förskolor och äldreomsorg.

För att bli anställd i Huddinge kommun påstås god förståelse i svenska språket vara ett krav. En god svenska är grundläggande för att kunna förstå sin roll och ta ansvar för sina arbetsuppgifter, konstaterar rapporten, men av utredningen framgår att kompetensen i svenska varierar mellan verksamheterna och den upplevs vara otillräcklig och ha försämrats under de senaste åren, särskilt inom kommunens tre så kallade utsatta områden – Vårby, Skogås och Flemingsberg.

Omkring en fjärdedel av medarbetarna i förskolan och en femtedel av medarbetarna inom äldreomsorgen bedöms brista i svenska. Bristerna finns framför allt hos timvikarier och personal som arbetar kväll och natt men även hos medarbetare med slutförd undersköterskeutbildning.

Faksimil

Med språkbrister avses i detta fall problem av en sådan grad att det påverkar kvaliteten i verksamheten. De berörda medarbetarna brister generellt i både muntlig och skriftlig förståelse av det svenska språket.

Allvarliga konsekvenser

Rapporten slår också fast att medarbetarnas språkbrister kan få allvarliga konsekvenser, exempelvis att förskolan inte uppfyller läroplanens mål om att ge varje barn språkutveckling i svenska, ökade patientsäkerhetsrisker, missförstånd i arbetsmiljön och ökad arbetsbelastning för de medarbetare som kan svenska.

Ytterst handlar det om rättssäkerhet för såväl barn som brukare, slår man fast. Ytterligare en aspekt man pekar på är att arbetsmiljön påverkas när medarbetare har språkbrister i svenska där missförstånd och svårigheter i kommunikation kan leda till både irritation och konflikter. Språkbristerna ska på flera håll i kommunen också ha skapat en ”vi-och-dem-känsla”.

Medan åtgärder pågår för att höja medarbetarnas kunskaper i svenska, efterlyser man fler systematiska insatser, tydligare språkvärdering inför ny- och tillsvidareanställning samt utbildningar i vårdsvenska.

Flera av medarbetarna som brister i svenska har utbildats vid fristående utbildningsanordnare med ett upplägg helt eller delvis på distans.

Uppmärksammas av SD

Ännu en så kallad utmaning som nämns av flera berör svårigheten att kommunicera och förmedla kulturen på arbetsplatsen till de medarbetare som har språkbrister. Om medarbetaren inte vet hur man beter sig och agerar på arbetet kan det leda till missförstånd och säkerhetsrisker i relation till barn, brukare och kollegor, slår rapporten fast.

Rapporten släpptes i december och har uppmärksammats av Sverigedemokraterna i Huddinge, som förfäras över resultatet men samtidigt är man inte förvånade.