Alla människor i världen som lider av en allvarlig sjukdom ska kunna få asyl och gratis vård i Sverige. Det är innebörden i ett av förslagen i migrationskommitténs betänkande. Det skriver statsminister Stefan Löfven i ett inlägg på Facebook.

Samhällsnytt har tidigare rapporterat om att de cirka 6 000 ”ensamkommande” som omfattas av den så kallade gymnasielagen föreslås få dubbelt så lång tid på sig att hitta ett jobb efter avslutad utbildning samtidigt som kravet på anställningstidens längd halveras. Nu meddelar regeringen att man också utvidgar asylrätten till att innefatta alla som behöver omfattande och avancerad vård till följd av allvarlig sjukdom.

https://www.facebook.com/stefanlofven/posts/4873272429380279

Det är i ett inlägg på Facebook som statsminister Stefan Löfven (S) redogör för vilka förslag som ingår i migrationskommitténs slutbetänkande som nu går ut på remiss innan det föreläggs riksdagen för godkännande.

Det är kriterierna för asyl med stöd i gummiparagrafen om ”humanitära skäl” och ”synnerligen ömmande omständigheter” i utlänningslagen som regeringen nu ytterligare vill utvidga till att innefatta även sjukdom. Personer med stora och kostsamma vårdbehov ska enligt förslaget få uppehållstillstånd och vården bekostad av de svenska skattebetalarna.

Oklart hur vårdapparaten ska klara uppdraget

Förslaget möter kritik mot bakgrund av att den svenska vårdapparaten är kraftigt underdimensionerad, satt under sparbeting och nu dessutom särskilt hårt belastad av corona-epidemin. Kritikerna menar att förslaget inte är förenligt med den övergripande målsättning som anges för den framtida migrationspolitiken som ”långsiktigt hållbar”.

Det framgår inte om regeringen gjort någon konsekvensanalys av hur den föreslagna utvidgningen kommer att påverka volymerna på invandringen och om man utifrån detta tagit höjd för den ökande belastningen i vården och omsorgen genom planer på att skjuta till pengar och andra resurser.

Vill ge intryck av åtstramning

För att ge intryck av att regeringen efter decennier av ohörsamhet nu stramar åt och börjar ta ansvar för invandringens negativa effekter nämner Löfven bland annat att tillfälliga uppehållstillstånd framgent ska vara huvudregel och att försörjningskrav ska ställas vid anhöriginvandring.

Statistik visar dock att tillfälliga uppehållstillstånd nästan alltid förlängs och övergår till permanenta, varför förändringen antas få liten effekt.

Beträffande försörjningskrav så infördes sådana tidigare av den borgerliga Alliansregeringen men undantagen har varit så många att kravet bara träffat en bråkdel av de anhöriga och deras anknytningspersoner. Det finns inga uppgifter som indikerar att motsvarande undantag inte ska gälla i den rödgröna regeringens förslag som nu ligger på bordet.

Få med avslag lämnar landet

Löfven skriver vidare att ”de som inte har rätt att stanna ska återvända”. Det har emellertid visat sig inte fungera i praktiken. En stor andel av de som får avslag går i stället för att lämna landet under jorden och kan genom politiska beslut som regeringspartierna ställt sig bakom erhålla vård, skolgång för barnen och andra förmåner.

Ytterligare en stor grupp med avslag går inte att utvisa därför att de inte vill samarbeta, har oklar nationalitet eller att deras hemländer inte vill ta emot dem.

Felaktiga uppgifter om ”tillbaka till 2015”

Statsministern försäkrar också att ”vi inte ska tillbaka till 2015”. Regeringen har under en längre tid gjort gällande att invandringen till Sverige efter kaosåret 2015 nu är nere på en bråkdel av de nivåerna.

Det stämmer dock inte. Även om antalet asylsökande har minskat så ökar samtidigt antalet anhöriga och sammantaget ligger de beviljade uppehållstillstånden kvar på samma höga nivå, runt 100 tusen om året.

Fortsatt förväxling av asylkydd med reguljär invandring

Den kritiserade sammanblandningen av tillfälligt asylskydd med reguljär invandring ska enligt migrationskommitténs betänkande också bestå.

Löfven skriver att ”de personer som flyr till Sverige och har rätt att stanna ska få all hjälp att bli en del av samhället”. Ingen som får skydd i Sverige undan krig ska heller i framtiden behöva återvända när omständigheterna i hemlandet medger detta. Vad som ingår i ”all hjälp” preciseras inte av statsministern.

LÄS ÄVEN: S och MP överens i migrationsfrågan – vill ha lättnader i gymnasielagen