Sverigedemokraterna och de tre borgerliga regeringspartierna meddelar att man nu infriar vallöftet om att avskaffa den så kallade reduktionsplikten. Enligt Tidöpartierna kan det innebära en sänkt literpris vid pump på 5,50 kronor.

Efter valet har flera svekdebatter uppstått sedan givna vallöften inte infriats. En av dem har gällt en utlovad men hittills utebliven sänkning av reduktionsplikten, det vill säga den kontroversiella och kraftigt fördyrande inblandningen av biodrivmedel i bensin och diesel som givit det svenska folket ”sossepriser” på drivmedel, bland de högsta i hela Europa.

De rödgröna partierna hade aviserat ytterligare höjningar av reduktionsplikten med ännu högre drivmedelspris som följd. Biodrivmedlen har också kritiserats för att inte ge de klimat- och miljöfördelar som förespeglats. De är dessutom energifattigare än de fossila och sliter mer på bilarnas motorer.

Ekonomiskt pressade hushåll och företag otåliga

Det föga populära löftet till det redan hårt ekonomiskt prövade svenska folket var ett av skälen till att man gav vänsterregeringen respass från Rosenbad och röstade på partier som utlovat sänkt reduktionsplikt om man fick regeringsförtroende.

Otåligheten bland dessa väljare har varit stor efter valet, inte minst därför att hushållens ekonomi på grund av fortsatt hög inflation försvagats ytterligare. Att Tidöregeringen inte kommit till skott med att infria löftet har avspeglat sig i vikande väljarstöd. Men nu meddelar man alltså att en sänkning av reduktionsplikten är på gång.

Ned till 6 procent vid årsskiftet

I en debattartikel i DN undertecknad av de fyra Tidöpartiernas partiledare berättar man att reduktionsplikten från och med årsskiftet sänks till 6 procent. Det bedöms motsvara en sänkt literpris vid pump på 5,50 kronor för bensin och diesel.

Man motiverar åtgärden med att många svenska hushåll har en svår ekonomisk situation och många av dessa är beroende av bilen. Motsvarande gäller också för många företag i landet.

Högsta drivmedelspriserna i Europa

SD och regeringen anser det inte rimligt att Sverige har egna regelverk – införda av Socialdemokraterna och Miljöpartiet – som gett svenskarna bland de högsta priserna på bensin och diesel i hela Europa. I synnerhet som reduktionsplikten inte är effektiv klimatpolitik.

Med den aviserade sänkningen går Sverige enligt Tidöpartierna från EU:s högsta nivå till EU:s miniminivå gällande reduktionsplikten. Vad som egentligen är miniminivån har diskuterats och Sverigedemokraterna har tolkat det som att den är noll, vilket man också haft som mål. I en kompromiss med M, KD och L har man i stället enats om 6 procent.

6 procent i stället för 40

I synnerhet för dieseln är det en kraftig sänkning då tidigare rödgröna regeringars beslut varit att dieseln ska ha så mycket som 40 procent inblandat biodrivmedel. Men även för bensinen innebär det en dryg halvering. Jämfört med nu gällande procentsatser blir sänkningen något blygsammare.

Beträffande vad det ger i kronor och ören brasklappar man för att vissa faktorer ligger utanför de beslutande partiernas kontroll, vilket kan innebära att prissänkningen inte blir fullt den prognostiserade men den kan också bli kraftigare.

Man ser också åtgärden som ett sätt att bekämpa inflationen. Många varor och tjänster är beroende av transporter och andra typer av fordon som i sin tur är beroende av drivmedel och fördyras kraftigt av de höga priserna. Tidöpartier förutser exempelvis märkbart lägre matpriser när reduktionsplikten sänks.