Utredningen som föreslår att ett godkänt prov i svenska och grundläggande samhällskunskap ska vara ett krav för svenskt medborgarskap menar Svenska kyrkan kommer leda till ökad segregation och bör därför slopas.

I oktober 2019 tillsatte regeringen en särskild utredare som en del av den så kallade januariöverenskommelsen som skulle lämna förslag på att ett godkänt prov i svenska och grundläggande samhällskunskap ska vara ett krav för att erhålla svenska medborgarskap. I januari i år överlämnades delbetänkandet Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap (SOU 2021:2). Detta emotsätter sig nu Svenska kyrkan.

– Svenska kyrkan vill bidra till att minska utsattheten i våra samhällen och skapa social sammanhållning och gemenskap. Vi är oroliga att dessa förslag kommer leda till ökad segregation vilket främst drabbar de människor som redan är i utsatta situationer, säger Karin Sarja, chef vid avdelningen för kyrkoliv på kyrkokansliet.

Enligt Svenska kyrkan leder högre språkkrav till exkludering och diskriminering samt segregation. Man menar att det även riskerar drabba kvinnor och andra grupper med låg utbildning särskilt hårt. Kyrkan hänvisar också till ett demokratiperspektiv där man anser det ”önskvärt att en stor andel av de som blir bosatta i Sverige blir svenska medborgare och kan nyttja sin rösträtt fullt ut, där kraven alltså innebär en försvårande omständighet till medborgarskap”.

Om kraven mot allt förmodan införs kräver Svenska kyrkan att nivån på dessa sänks.

Till sist påstår man att ett sådant system skulle medföra alltför höga kostnader men även en alltför omfattande byråkrati för individer.

Svenska kyrkan har trots att man inte varit en remissinstans i ärendet ändå lämnat ett yttrande över delbetänkandet till justitiedepartementet.

Starka reaktioner

Då kyrkan meddelade sitt spontana yttrande på Twitter fick det en lång rad starka reaktioner.