En kvinna boende i Iran sökte visering till Europa. En månad senare misshandlades hon av sin make efter att han upptäckt att hon varit otrogen. Hon flyttade hem till sin mamma i två månader och åkte sen till Europa. Hon tilldelas nu uppehållstillstånd och flyktingstatus av en migrationsdomstol med motiveringen att hon kan vara förföljd av make och myndigheter i Iran.

En kvinna som vi kan kalla Fatima sökte asyl i Sverige 2017. Hon påstod sig vara rädd för sin make som hon varit otrogen mot med en person som heter Mohammed. Migrationsverket nekade henne uppehållstillstånd och en migrationsdomstol har nyligen behandlat hennes överklagan.

Migrationsverkets utredning

Inför Migrationsverket hävdade Fatima att hon riskerar att dödas om hon tvingas återvända till Iran. Hon sade också att hon ”befarar” att hon kan vara efterlyst för äktenskapsbrott. Hennes asylhistoria återges i Migrationsverkets utredning med följande stycke:

”Du har anfört att du och Mohammed träffats på ett underjordiskt café den 29 oktober 2015. När du kommer hem får du sent på natten veta att din make känner till otroheten då han slänger fram ett fotografi på dig och Mohammed som han har på sin telefon. Du vet inte vem som har tagit fotografiet. Din make misshandlar dig och händelsen slutar med att du hamnar på sjukhus. Du fick på grund av detta missfall. Under sjukhusvistelsen kontaktar du Mohammed genom din väninna för att varna honom. Mohammed lämnar landet kort därpå. Efter sjukhusvistelsen bor du hemma hos din mamma i två månader innan du lämnar landet.”

Hon hävdade vidare att hon misstänker att myndigheterna fått kännedom om otroheten då Mohammed fått en stämningsansökan mot sig från hennes make. Hon vet inte om hon själv är eftersökt av myndigheterna i Iran.

Migrationsverket hade en rad invändningar mot Fatimas berättelse. Bland annat hävdar Fatima att hon lämnat Iran utan sin makes tillåtelse.

Myndigheten påpekar bland annat att hon beviljats avisering till Sverige, vilket kräver ett giltigt hemlandspass. Verket konstaterar att kvinnor i Iran behöver sin makes tillåtelse både för att lämna landet och för att skaffa sig ett pass och att Fatima därför måste ha lämnat Iran med sin makes tillåtelse.

Migrationsverket anmärker även på att Fatima säger sig ha blivit misshandlad i slutet av oktober 2015, men hennes viseringsinbjudan till Europa är daterad redan den 19 september 2015. Verket påtalar också att Fatima inte säger sig ha mottagit några hot under de två månader hon bodde hos sin mamma efter misshandeln innan hon lämnade landet.

Vidare anser Migrationsverket att det papper som Fatima lämnat in som ska utgöra en kopia på en skilsmässoansökan är av så ”enkel beskaffenhet” att man inte anser det mödan värt att översätta handlingarna.

Myndigheten bedömde att Fatima ”från det iranska staten, din make eller din familj inte riskerar att utsättas för förföljelse enligt 4 kap 1§ utlänningslagen eller riskerar att straffas med döden eller utsättas för annan skyddsgrundande behandling enligt 4 kap 2§ utlänningslagen”.

Därför beslutade Migrationsverket att neka Fatima uppehållstillstånd.

Migrationsdomstolens bedömning

Domen från migrationsdomstolen är betydligt mer positivt inställd till Fatimas berättelse. Så här står det om de punkter som Migrationsverket hade invändningar emot:

”Hennes berättelse framstår som trovärdig och självupplevd. De uppgifter som ter sig oklara, exempelvis i fråga om datumangivelser i viseringsunderlaget, har hon kunnat redogöra för samt närmare förklara under domstolens förhandling i målet. Hon har även kunnat lämna en tillfredställande förklaring kring hur hon gick tillväga för att lämna sitt hemland legalt. Domstolen anser därför, vid en sammantagen bedömning, att Fatima lämnat tillförlitliga uppgifter om att såväl hennes släkt som hemlandets myndigheter eftersöker henne till följd av att hon i hemlandet haft en otillåten relation med Mohamad. Mot denna bakgrund får Fatima anses ha gjort sannolikt att hon, om hon återvänder till hemlandet, riskerar skyddsgrundande behandling av hemlandets myndigheter och sin släkt, till följd av den anförda hotbilden. ”

I domen som har målnummer UM 13283-17 och går att beställa från Förvaltningsrätten i Göteborg beviljas Fatima flyktingstatus av de tre nämndemännen Lars Fagerström, Agneta Holmström Gustafsson och Karl-Anders Magnberg och ger henne ett treårigt uppehållstillstånd.

Domaren i målet och den enda med juristkompetens, rådmannen Hans Wikner, meddelade sig dock skiljaktig. Till domen har han skrivit en tre och en halv A4-sida lång utläggning där han förklarar varför han anser att Fatima bör utvisas.

Utdrag ur domen. Ungefär så här brukar det resoneras när kvinnor vill ha asyl av hedersskäl.