Nu avgående ärkebiskop Antje Jackelén är i nytt blåsväder. Hon kritiseras nu för att till den av henne själv initierade interreligiösa konferensen ”A Week of Neighbours” ha bjudit in organisationer med radikal och islamistisk koppling. Socialdemokratiskt styrda Svenska Kyrkan försvarar dock tilltaget.

Jackeléns tid som ärkebiskop har kantats av kontroverser. Genom att placera islams krigsherre och profet Muhammed jämsides Jesus inom kristendomen och anta det islamiska stridsropet Allahu akbar – ofta använt i terroristsammanhang – som sitt valspråk har hon hamnat i konflikt med stora delar av den svenska kristenheten och även med sekulära kulturellt kristna grupper.

Jackelén har även fått kritik för det sätt på vilket hon anses ha missbrukat sin plattform inom Svenska Kyrkan för att främja en fortsatt hög invandring till Sverige från den muslimska världen och för att bistå dessa migranter med att etablera sin medhavda i huvudsak oreformerade form av islam i Sverige, en religion som av initierade bedömare anses vara oförenlig med västerländska demokratiska värderingar.

Bjuder in islamister till interreligiös konferens

Nu riktas det kritiska strålkastaskenet åter mot ärkebiskopen som nyligen meddelade sin avgång men arbetar kvar till efter riksdagsvalet för att kunna bistå Socialdemokraterna från sin plattform. Kritiken handlar om den digitala, interreligiösa konferens med titeln ”A Week of Neighbours” med underrubriken ”Interreligiös praktik för fred – en värld av grannar” som Jackelén tagit intitiativ till och som ska hållas den 20–24 februari.

Dagordningens fokus ligger på främjandet av fortsatt hög och helst ytterligare ökad utomvästlig migration till Europa och Sverige som ett uttryck för påstådd kristen medmänsklighet – en linje som ärkebiskopen under kritik aktivt drivit under hela sin ämbetsperiod. På det temat är det tänkt att föreläsningar, paneldebatter, workshops och filmvisningar ska hållas av och med inbjudna aktörer från Sverige och andra europeiska länder.

Omväxlande kristen, judisk och muslimsk bön

Konferensen har samtidigt en tydligt interreligiös profil genom att – trots stora olikheter och oförenliga konflikter – jämställa islam med kristendom och judendom och beskriva religionerna som i harmoni med varandra. Den bilden av fredlig samexistens ska bland annat förmedlas genom att bön under konferensen hålls omväxlande i enlighet med kristen, judisk och muslimsk liturgi.

Det framgår inte om män och kvinnor kommer att medges undantag och tillåtas be tillsammans under den islamiska bönen. Det är normalt inte tillåtet i moskéer, vare sig i den muslimska världen eller i Sverige. Detta på grund av att kvinnan inom islam tillskrivs ett lägre människovärde än mannens och därför förpassas till ett gallerförsett utrymme längst bak i moskén som nås via en separat bakdörr. Kvinnor tillåts inte besöka moskén överhuvudtaget när de menstruerar eftersom de då anses orena.

Kopplingar till Muslimska Brödraskapet

Projektet uppmärksammas också kritiskt för dess närvaro av vad samhällsdebattören Johans Westerholm på sajten Ledarsidorna beskriver som ”kända radikala organisationer som ingår i Muslimska brödraskapets nätverkskluster”. Till dessa hör Islamic Relief, Muslim Aid och Muslim Cultural Heritage Center.

Organisationerna utger sig för att arbeta med bistånd och utbildning men verksamheterna anses av initierade bedömare vara en front för en radikal islamistisk verksamhet och agenda, även våldsbejakande sådan. Exempelvis ska Muslim Cultural Heritage Center ha varit hemmamoské och rekryteringsbas för den uppmärksammade numera avlidne IS-bödeln Mohammed Emwazi, även känd under namnet Muhammad Jassim Abdulkarim Olayan al-Dhafiri och i medierapporteringen smeknamnet ”Jihadi John”.

I ett av de planerade seminarierna har också tidigare bostads- och IT-ministern Mehmet Kaplan (M) en framträdande roll- Kaplan tvingades under skandalartade former avgå år 2006 efter att avslöjanden om att han haft nära samröre med de radikalt islamistiska organisationerna Milli Görus och Grå vargarna. Under den aktuella konferensen representerar Kaplan Muslim Aid Sweden som inte sett några hinder att rekrytera honom.

Svenska Kyrkan vill inte svara på frågor

Världen idag skriver i en artikel att man kontaktat Svenska Kyrkan för att ifrågasätta lämpligheten i att man på det här sättet aktivt samarbetar med kända radikala islamister. Som tidning med kristen profil vill man också veta på vilket sätt Svenska Kyrkan menar att det kristna evangeliet främjas av att man ger plats åt företrädare för islam – en religion vars företrädare i andra länder bedriver förföljelse av kristna, inte sällan i form av mord och terrordåd.

Svenska kyrkans pressekreterare Martin Larsson har inte velat svara på tidningens frågor utan endast hänvisat till kyrkans webbplats, där den skarpa kritiken mot den tidigare svenska statskyrkans aktiva samröre med kontroversiella Islamic Relief och Ibn Rushd kommenteras.

Försvarar samarbetet på sin webbplats

Trots väl belagda kopplingar mellan dessa organisationer och islamistiska Muslimska brödraskapet tillbakavisar Svenska Kyrkan på sin webbplats förekomsten av sådana och menar att samarbetena därmed är invändningsfria. Svenska Kyrkan framhåller i sammanhanget också att man är politiskt oberoende, trots starka kopplingar till Socialdemokraterna och partiets numera frikopplade sidoförbund Tro och Solidaritet. Man skriver:

Vi är medvetna om att det finns debattörer och forskare som hävdar att det finns kopplingar till Muslimska brödraskapet. Andra forskare har dragit slutsatsen att det inte finns några sådana formella kopplingar. Vår hållning är att så länge dessa organisationer vill samarbeta med oss i sammanhang där vi har tydliga gemensamma målsättningar så välkomnar vi det samarbetet.

Anser arbetet för ökad invandring och islamisering ”opolitiskt”

Målsättningarna i det aktuella fallet är att driva på för en ytterligare expansiv utomvästlig migration till Sverige och för en starkare etablering av islam i landet. Det är en agenda där det finns tydliga skiljelinjer mellan de politiska partierna. Det är oklart hur Svenska kyrkan mot bakgrund av sitt engagemang i dessa frågor menar att man är opolitisk.

Islamic Relief har även uppmärksammats för antisemitiska uttalanden från ledande personer, bland annat på de Worldwide-konferenser man anordnade 2014 och 2015. Hat mot judar är en djupt rotad föreställning inom islam med stöd i Koranen. Svenska Kyrkan uppger dock att man känner sig trygg med att organisationen gjort upp med antisemitismen i sina led. Andra bedömare är inte av samma uppfattning.

Det interreligiösa arbete som Svenska kyrkan bedriver där man arbetar för en starkare etablering av islam i Sverige menar man sker utifrån doktrinen att det främjar freden. Man stödjer sig bland annat på den katolske teologen Hans Küngs idéer om ”religionsdialog”.

Även här finns diametralt motsatta uppfattningar där det pekas på att islams intåg i Europa snarare lett till konflikter, motsättningar, kulturkrockar, våld och terrorism samt att vedertagna medborgerliga fri- och rättigheter rullats tillbaka av rädsla för att stöta sig med muslimska värderingar. Termen ”skuggkalifatet” har myntats för detta tillstånd i väst.