I helgen höll gruppen Exit WHO en stor demonstration i Stockholm med flera talare, bland andra Elsa Widding. De närvarande protesterade mot att Sverige riskerar sin suveränitet om man tillåter att Världshälsoorganisationen, WHO, blir en överstatlig styrande organisation med beslutanderätt. Nu går Exit WHO ut och förtydligar skälen till varför Sverige bör dra sig ur.

I gruppen Exit WHO har engagerade medborgare och läkare samt sjuksköterskor som är oroliga över inskränkningarna av mänskliga rättigheter och demokrati gått samman, något man menar påbörjades redan under den av WHO utlysta pandemin.

Exit WHO

Över 21 000 personer har skrivit under gruppens namninsamling, där målet är 22 000, som ska lämnas över till riksdagen och regeringen.

LÄS ÄVEN: Stor uppslutning vid manifestation mot svenskt WHO-medlemskap

I fredags anordnade man även ett seminarium i riksdagen i regi av Elsa Widding med flera internationella gäster, något som upprörde vänsterextrema Expo.

Tio punkter

I ett pressmeddelande utskickat på torsdagen listar gruppen tio skäl till varför man motsätter sig förändringarna i Världshälsoorganisationens författning:

1. Respekt för värdighet, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter stryks: “Respekten för värdighet, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för människor” tas bort ur IHR och ersätts av svårtolkade termer som “rättvisa, samstämmighet och inkludering” (equity, coherence, inclusivity).

2. Tvångsmedicinering: WHO ges befogenhet att kräva medicinska undersökningar, immunitetsbevis, bevis på vaccinering och att genomföra kontaktspårning, karantän och medicinsk behandling.

3. Utökad censur: Innebörden av desinformation utvidgas kraftigt och WHO ges mandat att enväldigt censurera och förbjuda vad de anser vara desinformation.

4. Sveriges suveränitet förloras:En kriskommitté inom WHO ges befogenhet att ogiltigförklara beslut fattade av suveräna nationer angående hälsoåtgärder och istället görs kriskommitténs beslut bindande.

5. Ändring från rådgivande till bindande: WHO:s övergripande karaktär ändras från att vara en rådgivande organisation som ger rekommendationer, till ett styrande organ vars proklamationer blir juridiskt bindande.

LÄS ÄVEN: Sverige behöver lämna WHO om förändringarna av organisationens författning inte stoppas

6. Potentiella snarare än faktiska nödsituationer: Räckvidden för IHR utvidgas kraftigt till att inkludera scenarier som bara har en “potential att påverka folkhälsan”. Vad som kan anses påverka folkhälsan kan innefatta områden som t ex klimat, djur och hälsa. Vad som är ett ”potentiellt nödläge” definieras av IHR och kan inte ifrågasättas. För att avgöra om det existerar ett sådant nödläge krävs enligt IHR omfattande övervakning och rapportering.

7. Planekonomi införs: WHOs generaldirektör får befogenhet att enhälligt utropa ett ”potentiellt nödläge” samt ges kontrollen över landets produktionsmedel. Genom en “fördelningsplan för hälsoprodukter” kommer vissa stater att utses att leverera pandemibekämpningsprodukter enligt WHOs anvisningar.

8. Globalt hälsocertifikat: WHO ges befogenhet att upprätta ett system med globala hälsointyg i digitalt- eller pappersformat, inklusive testintyg, vaccinintyg, profylaxintyg, återhämtningsintyg, formulär för passagerarlokalisering och en resenärs hälsodeklaration.

9. Potentiellt enorma finansiella kostnader: Medlemsländerna inklusive Sverige kommer att avkrävas en betydande del av nationens hälsobudget till WHO med total ansvarsfrihet från potentiella skadeståndsanspråk.

10. Internationell samarbetsplikt: Sverige och samtliga medlemsnationer blir skyldiga att bygga, tillhandahålla och underhålla infrastruktur för att följa IHR vid sina gränsövergångar.