En person från Senegal har sökt asyl i Sverige och hänvisar till påstådd homosexualitet. Migrationsverket godkände inte hans redovisning av ett för homosexuella typiska känsloliv. Migrationsdomstolen menar att mannen saknar ”personliga förutsättningar” att redogöra för såna känslor. Homosexuella i Senegal anses så ”utsatta” att de hyser en ”välgrundad fruktan för förföljelse”.

En person från Senegal har åkt till Sverige och begärt asyl eftersom han anser att han är homosexuell. Migrationsverket beslutade om utvisning, inte för att verket inte anser att alla homosexuella senegaleser ska få asyl, utan för att verket menar att mannen inte gjort sin homosexualitet sannolik.

Migrationsdomstolen refererar Migrationsverkets inställning till mannens påstådda homosexualitet med följande stycke:

”Klaganden kopplar sin sexuella läggning till övergreppen han utsatts för snarare än till sin egen insikt om sin attraktion till killar. Han har berättat att han lärt sig att vara homosexuell och att han valt homosexualiteten. Det saknas i hans uppgifter reflektioner, tankar och känslor kopplade till hur han kom till insikt om sin sexuella läggning.

Han har berättat om sin sexualitet som en sak han vant sig vid snarare än att det finns en inre drivkraft. Hans tankar och reflektioner om hans sexuella läggning är vaga och saknar en självupplevd prägel. Även hans reflektioner och tankar kring hur det är för honom att leva som homosexuell i Sverige är vaga och han kan inte redogöra för hur han personligen påverkats av att vara öppen med sin sexualitet. Hans uppgifter om hans sexuella läggning är därför inte tillförlitliga.”

Efter att ha nekats uppehållstillstånd från Migrationsverket överklagade mannen till migrationsdomstol.

Betonar sin låga utbildningsnivå

Mannen betonar inför domstolen att han saknar ”individuella förutsättningar” att redogöra för ett känsoliv kännetecknande för homosexuella på ett sätt som Migrationsverket kräver:

”Bedömningen av hans berättelse måste göras mot bakgrund av hans individuella förutsättningar. Då måste beaktas att han är uppväxt i ett homofobt land, att han blev föräldralös i unga år och att han hade en mycket låg utbildningsnivå när han kom till Sverige. Det gör det betydligt svårare för honom att formulera sig och berätta om sin läggning än vad som kan förväntas.”

Migrationsverket för dåliga på att göra undantag

Utifrån riktlinjer från UNHCR använder sig Migrationsverket av en metod som går ut på att påstått homosexuella ska redovisa känslor som anses typiska för homosexuella för att de ska få asyl. Migrationsdomstolen tycker att det är en bra metod. Dock menar domstolen på att verket måste anpassa sin bedömning utifrån ”den enskilde personens förutsättningar” att redogöra för denna typ av känslor:

”Riktlinjerna är framtagna för att ge möjlighet att utreda saken utan att rikta in sig på integritetskränkande och stereotypa frågeställningar. Riktlinjerna är emellertid till för att ge verktyg och stöd, inte som ett uttömmande facit. De måste användas med urskillning och modifieras utifrån den enskilde personens förutsättningar.”

Homosexualiteten ger asyl

Domstolens slutgiltiga motivering till varför mannen ska stanna på grund av sin påstådda homosexualitet är något långrandig. Domstolen skriver bland annat att den asylsökande:

”är en ung person som har utsatts för upprepade övergrepp under hela sin uppväxt och inte upplevt något annat än samkönade sexuella relationer och kan därför inte förväntas ha samma upplevelse av skam, skuld och stigma som en vuxen person som levt länge i hemlandet med förväntningar på sig att leva ett heterosexuellt liv.”

och att han:

”redogjort för hur han lever som öppet homosexuell i Sverige, att han har en relation med en man sedan två år tillbaka och att hans bekantskapskrets till stor del består av personer med samma sexuella läggning.”

Mannen tilldelades flyktingstatus och uppehållstillstånd den 9 juni 2020 av förvaltningsrätten i Göteborg. Domen har målnummer UM 5212-18.

Rådman i målet var Jennifer Moore Peterson och nämndemän var Gustav Magnusson (M), Jerker Lundin (KD) och Susanne Rosberg (S).

Alla homosexuella senegaleser bör få asyl?

LÄS ÄVEN: Alla homosexuella i Nigeria bör få asyl

Följande stycke finns med i migrationsdomstolens dom som antyder att Migrationsverket och migrationsdomstolen är eniga om att alla homosexuella män i Senegal har rätt till asyl i Sverige.

”Det är i målet ostridigt mellan parterna att homosexuella personer i Senegal är en grupp som generellt sett är så utsatta att den som gör sannolikt att han eller hon tillhör denna grupp hyser en välgrundad fruktan för förföljelse.”

Ur Samhällsnytts tidigare rapportering kring homosexualitetsasyl så framgår det att för människor som påstår sig komma från Nigeria, Irak, Afghanistan, Uganda och Iran så räcker det med att påstå att man är homosexuell för att få asyl.

Senegal uppskattas ha knappt 17 miljoner invånare. Världsbanken uppskattade 2018 att senegalesiska kvinnor i genomsnitt födde 4,6 barn.

Hade fått stanna med hjälp av ”gymnasielagen”

Det framgår ur domen att även om Migrationsverket  avstyrker att den asylsökande ska få uppehållstillstånd med sin påstådda homosexualitet som skäl så hade mannen sluppit bli utvisad även om domstolen gått på verkets linje. Då hade mannen istället fått uppehållstillstånd för att gå på gymnasiet.