Försöken att med så kallad lawfare stoppa det hos det tyska folket allt populärare nationsvänliga partiet AfD fortsätter. Det senaste exemplet är ett diskriminerande domstolstolsbeslut som förbjuder medlemmar i partiet att äga skjutvapen.

I EU-valet blev Alternativ för Tyskland (AfD) näst störst. Detta trots intensiva försök från vänsterliberalt håll att stoppa partiets framfart. Det man misslyckats med inom ramen för den demokratiska politiska debatten prövar man sedan en tid tillbaka i stället att göra med hjälp av domstolar, så kallad lawfare.

Bland annat har man försökt få partiet stämplat som en extremistgrupp och få det upplöst med hjälp av de lagar som sedan andra världskrigets slut förbjuder nazistiska/nationalsocialistiska partier. Att partiets motståndare riktat sådana anklagelser mot AfD räckte emellertid för Düsseldorfs förvaltningsdomstol för att utfärda ett förbud för partiets medlemmar att äga skjutvapen.

Vapenlicenser återkallades

Genom myndighetsaktivism lyckade AfD:s motståndare nyligen förmå den tyska förvaltningen att återkalla alla vapenlicenser för medlemmar i partiet och lämna in sina vapen. Partimedlemmar som drabbats hårt har svarat med en stämningsansökan för att få myndighetsbeslutet upphävt.

Stämningsansökan avvisades dock av förvaltningsdomstolen som i stället gick på myndighetens beslut – som medlem i AfD får man hädanefter inte inneha några skjutvapen.

Hårt slag för vapensamlare

För det vapensamlande gifta par som väckt talan mot myndigheten blir det ett svårt slag. Mannen är ägare till 197 vapen och hustrun till 27. Samtliga vapen måste nu förstöras av ägarna själva eller lämnas in till polisen för destruktion. Detsamma gäller all ammunition.

Det myndigheterna och domstolen lutar sig mot är att landets underrättelsetjänst BfV efter påtryckningar från AfD:s politiska motståndare har formulerat en misstanke om att partiet ”arbetar för att undergräva landets demokratiska konstitution”, misstankar som ledande partiföreträdare kategoriskt har avvisat.

Sista ordet är ännu inte sagt beträffande den politiska särlagstiftningen om vapeninnehav. Domstolsbeslutet i Düsseldorf får överklagas med hänvisning till ”dess potentiellt viktiga konsekvenser”. Av allt att döma kommer så också att ske.