Under projektets gång kommer man att söka en bred samverkan med andra organisationer i civilsamhället men även med företag, universitet/högskolor samt invandrarföreningar.

Treårssatsningen MIND (Migration, Interconnectedness, Development) med finansiellt stöd från EU-kommissionen som spänner över elva EU-länder ska öka förståelsen för hur migration och hållbarhetsmålen i Agenda 2030 hänger samman.

Det övergripande syftet är dock att bidra till ett positivt synsätt och ett aktivt engagemang i frågor som handlar om utvecklingsarbete.

I Sverige deltar den katolska hjälporganisationen Caritas där man ser arbetet som en möjlighet till att bidra till Agenda 2030 och hållbarhetsmålen.

Kampanjen lanserades i oktober 2017 och det förväntade resultatet i september 2020 sägs vara:

1) En bättre förståelse bland allmänheten för relationen mellan global hållbar utveckling och migration, både i EU och i utvecklingsländer samt kunskap om EU:s bidrag till utvecklingssamarbete.

2) Att myndigheter, civila samhällets organisationer, politiker och andra aktörer på området utveckling blir allt mer engagerade i grundorsakerna till migration och i att investera i migranter och flyktingar som utvecklingsaktörer.

Kampanjen kommer främst att bedrivas i sociala medier och många av projektaktiviteterna riktar sig särskilt till målgruppen unga människor då deras engagemang sägs vara avgörande för projektets framgång.

Påverkansarbetet riktar sig dock mest till beslutsfattare och media.