SDU nekas bidrag för 2017, det har kammarrätten beslutat. Motiveringen är att SDU inte ”respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering”.

SDU var tidigare Sverigedemokraternas ungdomsorganisation men bröts loss från partiet 2015 efter ett internt bråk. Organisationen ansökte om bidrag för sin verksamhet från myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, som dock avslog SDU:s ansökan om statsbidrag för år 2017.

Myndighetens beslut överklagades till Förvaltningsrätten som i maj 2017 instämde i myndighetens beslut. De skrev i sin dom:

Av SDU:s idéprogram framgår bl.a. att organisationen är mycket kritisk till invandring och förespråkar en strikt och selektiv invandringspolitik. Programmet innehåller även generaliserande omdömen om invandrare och vissa utvalda grupper av nyanlända. Invandrare tillskrivs i huvudsak negativa egenskaper och det framgår även att SDU anser att invandring utgör ett hot mot den svenska nationella gemenskapen.

Rätten delade myndighetens uppfattning att SDU inte har visat att kravet på respekt för demokratins idéer, däribland jämställdhet och förbud mot diskriminering, är uppfyllt och nekade dem bidrag. Det beslutet överklagades i sin tur till Kammarrätten som nu alltså fastslagit Förvaltningsrättens dom genom att avslå överklagandet utan närmare motivering.

Därmed får SDU inga statsbidrag.

Hovrättens dom kan läsas här.