DEBATT • Vi i föreningen Medborgarperspektiv.se har räknat på betydelsen av invandrarnas röster. Syftet med detta dokument är att lyfta fram hur invandrarnas röster påverkar rikspolitiken t ex för ett kommande riksdagsval, förhoppningsvis till nytta i det politiska hantverket.

1/3 av Socialdemokraternas röster är invandrare

46,2% av invandrare som är utrikesfödda inkl deras röstberättigade barn födda i Sverige röstar på Socialdemokraterna. Det säger dock ingenting om hur stor del som dessa invandrarröster utgör av S totala antal röster. Till det ska också läggas invandrare födda i Sverige med en utrikesfödd förälder.

Det gäller alltså att få fram antalet invandrare som röstar på S. Resultatet blev att 1/3 eller mera bestämt 31,5% av S röster är invandrarröster. Oss veterligen är detta första uppgiften om invandrarnas del av socialdemokraternas väljare.

Vi utgick ifrån gedigna statistikdatabaser som Statistiska Centralbyråns årliga partisympatiundersökning och vallokalsundersökning 2022, se redovisning av beräkning nedan. Länkar till refererade statistikdatabaser hittas längst ned.

Uppgifter fanns om antal röstberättigade invandrare (för olika kategorier), deras valdeltagande och hur många av dessa i procent som röstade på S. Genom det kunde man få fram att drygt 600 000 invandrare röstade på S. Detta sattes i relation till S totala röstantal som är väl känt.

Beräkningarna är baserade på bl.a senaste valet, så visst kan det vara osäkert vilket värde de har för nästa riksdagsval. Tills annat kommer fram bör man ändå kunna utgå ifrån att 1/3 av S röster är invandrarröster.

Borgerliga blocket 10% större än det röda om invandrarna inte röstade

Med tanke på jämviktsläget mellan blocken, i valet 2022 var det verkligen jämnt, kan man om man tar bort invandrarrösterna notera att det röda blocket blir 10% mindre än det borgerliga blocket. Se beräkning nedan, oss veterligen första gången som denna beräkning görs – i så fall en märklig omständighet.

Invandrarrösterna hade alltså och har med stor sannolikhet verkligen stor betydelse för politikens utgång, vilket bland annat Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson har betonat.

Ovanstående säger att man kan med hyfsad precision säga att invandrarna utgör 1/3 av S röster samt att borgarna skulle ha varit 10% större än de röda om invandrarna inte röstat i senaste valet.

En extern omständighet är att SCB nekade till att kontrollera våra beräkningar alternativt upplysa om annan relevant information. Det lyfter frågan om att myndigheter och annan offentlig verksamhet bör ha informationsplikt när det gäller underlag till samhällsdebatten. Det kan finnas anledning att återkomma om detta. (Vi i föreningen kan vara behjälpliga med beräkningar som i detta dokument.)

Noterbart:

• 2/3 (65,2%) av invandrarna röstar rött (C, MP, S, V) enligt SCB Partisympatiundersökning 2023 sid 34. 1 499 795 invandrare röstade av totalt 6 544 464 angivna röster. Cirka miljonen invandrare röstade alltså rött. Påverkan blev enligt ovan 10% plus för det röda blocket.
• SD är näst största parti bland invandrarna, 14-21% för olika bakgrunder enligt Valu sid 31.
• Invandrarna utgör 26,2 % av de röstberättigade (2 035 000/7 775 390 se nedan)
• Invandrarna utgjorde 22,9% av de som röstade 2022 (1 499 795/6 544 464 se nedan)
• Om de röda hade lyckats höja invandrarnas valdeltagande (som var 73,7%) till över 80%, hade man vunnit valet. Se beräkning nedan.

Basalt:

• 7 775 390 antal röstberättigade enligt Wikipedia valresultat
• 6 544 464 valdeltagande enligt Wikipedia valresultat
• 2 035 000 röstberättigade invandrare inkl de som är födda i Sverige med en eller två utrikesfödda föräldrar enligt SCB valdeltagande
1 499 795 valdeltagande invandrare inkl födda i Sverige med en eller två utrikesfödda enligt SCB valdeltagande, lika med 73,7%
• 5 740 390 röstberättigade svenskar (7 775 390 – 2 035 000 röstberättigade invandrare, 73,8% av röstberättigade)
• 5 044 669 valdeltagande svenskar (6 544 46 – 1 499 795 valdeltagande invandrare) lika med 87,9% (5 044 669/5 740 390)
S, V, MP, C fick 3 165 711 röster. M, SD, L, KD fick 3 212 007 röster

Invandringen har haft stor påverkan på väljaropinionen. Det perspektivet är viktigt att inte glömma bort anser vi i föreningen Medborgarperspektiv.se.

Åke Thunström
Ordförande, föreningen Medborgarperspektiv.se

BERÄKNINGAR

 

31,5% av sossarnas röster är invandrare.

46,2% av invandrare röstar på S enligt ”SCB partisympatiundersökning sidan 34”. I detta fall inkluderar SCB bara invandrare födda i Sverige med två utrikesfödda föräldrar. Invandrare födda i Sverige där en av föräldrarna är utrikesfödd ingår alltså ej, de motsvarar 530 000 röstberättigade. Här tvingas vi göra ett antagande om att 30% av de senare röstar på S.

Av SCB-rapporten ”Delat deltagande 2022” sid 13 framgår hur många invandrare som är röstberättigade och av SCB-rapporten ”Analys av valdeltagande vid de allmänna valen 2022” framgår följande antal röstberättigade och valdeltagande för invandrare:

  1. 530 000 röstberättigade födda i Sverige med en utrikesfödd förälder. Valdeltagande 87% ger antal som röstade = 461 100. 30% antasha röstat på S lika med 138 330 röster.
  2. 298 000 röstberättigade födda i Sverige med två utrikesfödda föräldrar. Valdeltagande 77% ger antal som röstade = 229 460.
  3. 1 207 000 röstberättigade utrikes födda, Valdeltagandet var 67% ger antal som röstade = 808 690.
  4. Valdeltagandet för pkt 2 och 3 lika med 229 460 + 808 690 = 1 038 150. 46,2% av dessa röstade på S lika med 479 625röster

Summa invandrarröster på S blir 138 330 + 479 625 = 617 955 röster.

Dessa siffror inkluderar alltså invandrare födda i Sverige med en eller två utrikesfödda föräldrar.

S fick totalt 1 964 474 enligt ”Wikipedia valresultat”. Alltså står invandrarnas röster för 31,5% (617 955/1 964 474). 

Osäkerheten i denna uppskattning är antagandet att 30% av invandrarna födda i Sverige med en utrikesfödd förälder röstade på S. Man kan också diskutera om hela gruppen väljare som var födda i Sverige varav en förälder var utrikesfödd ska räknas som invandrare. Vi valde att göra det då vi ville veta hur invandringen påverkade väljaropinionen.

 

Invandrarnas röstandelar

Summa 2 035 000 invandrare är röstberättigade varav enligt ovan summan av valdeltagandet är 1 499 250 vilket ger ett sammanvävt valdeltagande på 73,7%.

Total är det 7 775 390 röstberättigade i Sverige. Det ger att invandrarnas del av de röstberättigade är 2 035 000/7 775 390 lika med 26,2 %

 

Det borgerliga blocket är 10% större än det röda blocket om invandrarna inte röstade.

Invandrarnas andel av de som röstade är 22,9% enligt ovan. Av dessa 22,9% har 15,27% röstat rött och 7,63% har röstat borgerligt enligt omräkning från SCB partisympatiundersökning maj 2023 sid 34 (posten övriga på 2,1% lämnades därhän). Det borgerliga blocket utan invandrare går då från 50 röster av 100 (valet 2022 var jämnt) till 42,4 (50-7,63) röster av 77,1 (100-22,9). Det röda blocket går från 50 röster till 34,7 (50-15,27) röster av 77,1.

42,4 borgerliga röster av 77,1 röster motsvarar 55% av 100 röster. 34,7 röda röster av 77,1 röster motsvarar 45% av 100 röster.

Det borgerliga blocket skulle alltså vara 55% – 45% 10% större än det röda blocket om invandrarna inte röstade.

(Man kan på liknande sätt räkna fram vilket rösttillskott de som har lägre löner ger den röda sidan. Ävenså för kvinnor.)

 

Om de röda hade lyckats höja invandrarnas valdeltagande till över 80%, hade man vunnit valet.

En höjning av invandrarnas valdeltagande från 73,7% till 80% hade gett 128 205 nya röster (6,3% av 2 035 000 röstberättigade invandrare),

varav 2/3 hade gått till de röda blocket enligt ovan. Det är lika med 85 470 röster. 1/3 av rösterna hade gått till borgarna lika med 42 745.

Röstsiffrorna för S,V, MP, C hade då blivit 3 165 711 + 85 470 röster lika med 3 251 181 röster. För M, SD, L, KD var 3 212 007 + 42 745 röster lika med 3 254 752. Fortfarande litet övertag för borgerliga blocket. Man bör dock kunna räkna med att bland soffliggarna är de röda preferenserna än större så ett valdeltagande över 80% behövs bland invandrarna för att dagens/gårdagens jämviktsläge ska väga över till de röda blockets fördel.

 

Rapportunderlag

Med invandrare menas även de som är födda i Sverige med en eller två utrikesfödda föräldrar. 2 035 000 av dessa invandrare är röstberättigade enligt källa SCB valdeltagande.

 

Uppgifterna med våra vidhängande beräkningar kommer ifrån SCB:s partisympatiundersökning för maj 2023 och SVT:s vallokalsundersökning för valet år 2022 – två gedigna undersökningar av väljaropinionen.

 

För att få veta antal röster har vi använt följande rapporter: SCB-rapporten ”Delat deltagande”, sid 13 och SCB-Rapporten ”Analys av valdeltagande vid de allmänna valen 2022”.

 

Wikipedia – valresultat.