Kommunerna i Storstockholm har infört ett särskilt och separat antagningssystem till gymnasieskolan för ungdomar som uppehåller sig olagligt i landet. Skolverket har avsatt en särskilt pott på 50 miljoner skattekronor i skolpeng för dessa illegala elever. Det avslöjar Sverigedemokraternas nyhetskanal Riks.

I Storstockholm används plattformen Indra för antagning av elever till gymnasieskolan. Men i landet finns också tusentals ungdomar som saknar legal vistelsestatus och därmed inte har behörighet att söka en gymnasieutbildning.

Många av dessa har på grund av aktivistiska skolledningar och lärare kunnat gå i grundskolan under polisens och rättsväsendets radar. När de illegala sedan vill gå vidare till gymnasiet uppstår problem.

I motsats till grundskolan krävs betyg, behörighet och ansökan till en gymnasieutbildning. Om man inte har rätt att vistas i landet kan man inte få officiella betyg, officiell behörighet eller göra en officiell ansökan.

En majoritet av riksdagspartierna har emellertid röstat igenom att man ska ha en slags informell rätt att vistas i Sverige även om man enligt utlänningslagen inte har en sådan rätt. Det innebär bland annat att illegala kan gå i skolan så länge ingen berättar det för polisen.

Men för att det ska fungera krävs mer än att skolledning och lärare tiger om de många illegala som uppehåller sig i klassrummen. Övergången från grundskola till gymnasieskola är ett av bekymren som behöver adresseras. Ett annat är hur skolorna ska få betalt för dessa elever när man inte kan söka skolpeng för dem eftersom de officiellt inte existerar.

Det förstnämnda har Gymnasieantagningen Storstockholm och Indra löst genom att skicka ut information till grundskolorna om hur de ska göra för att hjälpa de illegala elever man har på skolan att fortsätta uppehålla sig olagligt i landet när de gått ut grundskolan och vill vidare in på gymnasiet.

I informationen finns instruktioner till grundskolornas rektorer för hur de ska skick in underlag och intyga att de aktuella eleverna är tillståndslösa illegala och i förefintliga fall skicka med avslagsbeslut från Migrationsverket och migrationsdomstolar som dokumenterar deras olagliga vistelsestatus i Sverige.

För elever som tagit sig in i Sverige utan att någonsin ha gett sig till känna för de svenska myndigheterna räcker det med rektorns intyg. Indra understryker vikten av att ansökningarna inte skickas in den officiella digitala vägen.

Detta eftersom de dels inte kan hanteras på det sättet då eleverna formellt inte existerar och dels därför att det då finns risk att de illegala kommer till polisens kännedom och förpassas ut ur landet i enlighet med beslut, domar och utlänningslagen. I stället instrueras rektorerna skicka in ansökningarna med fysisk papperspost som kan hanteras utanför det officiella systemet alternativt med krypterad mejl som polisen inte kan läsa även om det skulle begära ut mejlen.

Skolverket delar ut särskild skolpeng till illegala

Det andra problemet, hur de illegala elevernas gymnasieutbildning ska finansieras, hjälper Skolverket till med. Eftersom de illegala eleverna officiellt inte finns, kan den gymnasieskola som släpper in dem i klassrummen inte söka skolpeng för dem.

Varje elev har en öronmärkt sådan peng som går till den skola som han eller hon blir antagen till. Men för illegala gymnasieelever har kommunerna i Storstockholm i stället gått samman och samlat till en pott ur vilken gymnasieskolor kan söka en slags kollektiv skolpeng som inte är knuten till specifika individer.

Den här potten är för närvarande på 50 miljoner kronor av storstockholmarnas skattepengar, en summa som tas undan från annan offentlig verksamhet där de egentligen skulle ha använts. Varje skola kan söka anslag ur potten för illegala elever enligt en schablon beräknad utifrån hur många barn och ungdomar i åldrarna 6-17 år som sökt asyl i Sverige de tre senaste åren.

Även grundskolor kan söka pengar ur potten för sina illegala elever. Det framgår inte av Riks avslöjande om det ser ut på samma sätt i landets övriga regioner och kommuner och vad i så fall den total summan skattepengar för hela landet uppgår till.

Riks uppger att man sökt företrädare för Gymnasieantagningen Storstockholm (Indra), Skolverket och skolminister Lotta Edholm (L) för en kommentar. Hittills dock utan framgång.