En genomgripande förändring i hur elförbrukningen beräknas kommer att leda till att de redan höga elpriserna skjuter ytterligare rejält i höjden. Det förutspår elmarknadsanalytikerna.

Svenska hushåll och småföretagare plågas sedan en längre tid av det som i folkmun kallas för ”sossepriser” på el. Detta på grund av att de skenande priserna främst anses bero på en rödgrön energipolitik med nedlagda kärnkraftverk och misslyckad storsatsning på vindkraft som slagit sönder den svenska elförsörjningen.

Nyligen fick svenska folket ett ovälkommet besked från Tidöregeringen som man inte väntat sig. Trots rådande situation har man beslutat höja elskatten. Den höjningen är dock marginell i jämförelse med vad som komma skall när Svenska Kraftnät inför så kallad flödesbaserad beräkningsmodell för elförbrukningen.

200 miljoner högre kostnader – per vecka

Initierade bedömare tror att det kommer att öka kostnaderna för de svenska elkonsumenterna med 200 miljoner kronor – i veckan. Svenska Kraftnät försvarar att man läger ytterligare sten på bördan med att det krävs för att man ska kunna förbättra överföringskapaciteten.

I bakgrunden lurar också en EU-förordning som delvis bakbinder Sverige energipolitiskt när det gäller lösningar för överföring av el i kombination med att den ”väderberoende intermittenta” (läs: opålitliga och oförutsebara) elproduktionen ska integreras i elsystemet. Svenska Kraftnät är inte den enda skurken i dramat utan har medkumpaner i Finland, Danmark och Norge i planerna på en gemensam prishöjande flödesbaserad kapacitetsberäkningsmetod.

Erik Ek, som är strategisk driftchef på Svenska kraftnät säger i en kommentar till Tidningen Näringslivet att man med den nya modellen ”kan ta in mer billig elproduktion i systemet”. Det ger sken av att elpriserna skulle bli lägre. Det är emellertid inte en bild som delas av oberoende elmarknadsanalytiker. Här är bedömningen tvärtom att det kommer att höja de redan höga svenska elpriserna ytterligare, och det rejält.

För buggigt att lanseras på utsatt datum

Systemet är komplicerat till sin konstruktion och implementeringen har på teststadiet visat sig ha allvarliga barnsjukdomar som skulle kunna äventyra elförsörjningen om det infördes nu. Elkonsumenterna får därför en tids respit med teknikerna arbetar med att räta ut problemen. Allt skulle enligt planen ha varit på plats i mars nästa år men det datumen har nu övergetts och något nytt datum har inte meddelats.

Om buggarna är borta när systemet sjösätts är tanken att elnätet ska kunna användas på ett mer effektivt sätt jämfört med idag. Det behövs eftersom det är kraftigt underdimensionerat. Det är en annan konsekvens av att svenska politiker valt att lägga skattepengarna på annat, såsom migration och integration, än att bygga ut elnätet i den takt som skulle behövas när alltmer, inte minst fordonsflottan, elektrifieras och enormt elslukande företag som Google och Facebook lockats till Sverige med extremt förmånliga elavtal.

Men om buggarna i systemet är kvar vid lanseringen kan det i stället för ökad effektivitet blir haveri och strömlöst i uttaget för hushåll och företag. Oavsett allt går som det ska eller inte, är prognosen från analytikerna efter att simuleringar genomförts att elpriset går upp kraftigt, med upp till 17,5 procent i elområde 3. Det kanske konsumenterna kan acceptera om det garanterar en trygg, stabil och tillräcklig leverans av el. Men om de höga priserna i stället kombineras med värre elproblem än dagens lär kritiken inte utebli.

Men även om allt fungerar kan det bli droppen som får bägaren att rinna över för de hushåll och företag som redan idag lever på marginalen. För företagen kan det sluta i konkurs, vilket i sin tur innebär att många blir av med sina jobb som samtidigt kan vara elkonsumenter med höga kostnader. Det blir också en ökad försörjningsbörda för samhället i kombination med minskade skatteintäkter

”Hårt slag” för elkonsumenterna

Mats Nilsson kallar införande av det nya flödesbaserade beräkningssystemet för ”ett mycket hårt slag mot både svenska privatpersoner och företag”. Han uppmanar Svenska Kraftnät att backa och tänka om.

– När det nu står klart att elpriserna för både privatpersoner och företag i hela Sverige kommer att öka som en konsekvens av detta är det självklart att ta ett steg tillbaka och tänka efter vad det är vi håller på med egentligen.

Nilsson beskriver dessutom prisökningen som ”en förmögenhetsöverföring från privatpersoner och företag till elproducenter och kraftnätsbolag”. Eljättarna som redan är stora vinnare beräknas med den nya beräkningsmodellen dra in ytterligare 10 miljarder kronor i vinst per år på konsumenternas bekostnad.

– Det handlar alltså om cirka 200 miljoner kronor i veckan som försvinner från svensk konkurrenskraft. Nej, här måste vi bromsa och se om det inte går att göra på något annat sätt, säger han i en kommentar till Tidningen Näringslivet.

Snårskog av EU-regler

Att omläggningen leder till högre priser till men för konsumenter men gagn för storproducenterna beror på elmarknadens komplicerade konstruktion och EU-regler gällande prissättning och export och import av el. Även om vi kan producera billig el här höjs priset även på vår el om priset på elen i andra länder inkopplade på nätet är högt – det högsta priset blir priset för all el. De svenska elproducenterna gör storvinster medan elkonsumenterna drar det korta strået.

Indelningen av Sverige i olika elområden i kombination med att de rödgröna regeringarna lagt ned kärnkraften i södra delen av landet samtidigt som det finns gott om vattenkraftsel i norr ställer också till det så att konsumenterna får betala vitt skilda priser beroende på var i landet de bor eller har sina företag.

Saknas el motsvarande 3,5 kärnreaktorer

Sverige skulle kunna vara självförsörjande på el även i perioder då effektuttaget är högt, exempelvis kalla vintermånader och även om något kraftverk skulle fallera och behöva tas ur drift för reparation. Idag finns inte den redundansen och det innebär att när elbehovet är som störst måste vi importera el motsvarande vad 3,5 kärnkraftsreaktorer producerar.

Om leveranser från utlandet skulle brytas till följd av kris eller krig blir Sverige ytterst sårbart. Det är en akilleshäl i det svenska totalförsvaret. Importberoendet gör dessutom att priserna på el i Sverige blir avsevärt högre än de annars skulle vara.

Politikerna pekas ut

Elmarknadsanalytiker som Mats Nilsson tvekar heller inte att peka ut Sveriges politiker som bovar i dramat. Framför allt är det den ogenomtänkta massnedläggningen av kärnkraften som Miljöpartiet lyckades få med sig Socialdemokraterna på som fått Sveriges energiförsörjning att haverera och priserna att skena.

Den vindkraft som byggts har inte kunnat kompensera för bortfallet och den har dessutom främst placerats i den norra delen av landet där tillgången på el redan är god i stället för att komma elkonsumenterna i söder till gagn som berövats kärnkraften.

Ny kärnkraft behöver byggas

Nilsson är lika entydig med vad som är lösningen på problemet. Det måste byggas ny planerbar el i södra Sverige. Planerbar är i sammanhanget en omskrivning för kärnkraft. Behovet är akut redan idag men kommer att öka ytterligare och snabbt då elförbrukningen väntas dubbleras inom kort när alltmer fossil drift ersätts av eldrift.

Svenska kraftnät har i rapporter larmat om att om drygt ett år kan saknas så mycket som drygt 6 000 megawatt i produktionen om vi får en kall vinter. Det beror till del på underdimensionerad elförsörjning men också på att Sverige, oavsett det råder elbrist på hemmaplan eller inte, enligt EU-reglerna måste exportera minst 70 procent av elen. Det har gjorts försök att få dispens från den regeln men hittills utan framgång.

Av samma skäl finns det heller inte mycket Sverige kan göra för att komma undan övergången till en flödesbaserad beräkningsmodell. Systemet har redan införts i ett stort antal EU-länder och för Sverige som land och de svenska elkonsumenterna ser det ut som att det bara är att bita ihop och acceptera att elräkningen blir ännu en bit högre.