Sverigedemokraterna och de tre regeringspartierna vill kriminalisera fundamentalistiskt muslimska föräldrar som tvingar sina döttrar att bära slöja. Något generellt förbud mot det misogyna och barnsexualiserande plagget i skolor och förskolor blir det däremot inte, vilket SD velat se.

Jämställdhetsminister Paulina Brandberg (L) säger i en kommentar till Tidöpartiernas överenskommelse att ”vi har varit naiva inför hederskulturen och hur hårt den slår mot unga kvinnor och flickor”. Vilka hon inkluderar i ordet ”vi” framgår inte.

Förbudet mot slöjtvång kommer att ingå som en ny punkt i det uppdaterade Tidöavtalet. I slutänden är det riksdagen som avgör om lagändringen går igenom. Innan förslaget föreläggs riksdagen ska det på sedvanligt sätt utredas.

Främst slöjan men även andra religiösa plagg

Även om fokus för förslaget är det omfattande problemet med den muslimska slöjan som utomvästliga invandrarföräldrar tvingar på sina flickebarn redan från späd ålder, kommer lagen att vara mer generellt skriven och freda barn från alla specifikt religiösa plagg.

– Vissa flickor i så tidigt som förskoleåldern tvingas att bära slöja. De har inget val utan det är något som föräldrarna bestämmer, och det är en kränkning, fastslår Brandberg.

Stort problem i ”utsatta områden”

Problemet är i särklass störst och mest utbrett i landet etniskt segregerade förorter, varav många är klassade som ”utsatta områden”. Undersökningar visar att personalen på en majoritet av förskolorna i sådana områden kring Stockholm, Göteborg och Malmö vill ha slöjtvång och är beredda att för föräldrarnas räkning kontrollera att slöjan inte tas av.

– Det här är ingenting som ska existera i Sverige, säger jämställdhetsministern med eftertryck.

Lagändringen är tänkt att kombineras med ett så kallat styrdokument med anvisningar för personal i förskola, skola och fritidshem i hur man ska hantera krav på slöja från framför allt muslimska invandrarföräldrar.

Kräver ingen grundlagsändring

Enligt Brandberg ska en lagändring av det här slaget kunna genomföras utan ändringar i den grundlagsstadgade religionsfriheten.

– Religionsfriheten innefattar också en frihet att inte behöva utöva en religion, säger hon.

SD fick kompromissa

Överenskommelsen är i mångt och mycket ett resultat av påtryckningar på de andra partierna från Sverigedemokraterna. Partiet har länge drivit ett krav på slöjförbud i för- och grundskola.

Men här har man fått kompromissa med framför allt Liberalerna. Partiet motiverar sin negativa inställning till slöjförbud med att man tror det skulle resultera i att muslimska föräldrar håller sina döttrar hemma från skolan eller placerar dem i segregerade konfessionella skolor och förskolor.

Ett generellt förbud hade dock varit lättare att upprätthålla. Ett förbud mot slöjtvång kräver att det i varje enskilt fall slås fast att barnet bär slöjan mot sin egen vilja och att barnet vågar stå emot den press det känner från föräldrarna och uttrycka sin egen åsikt.