Ändringen kommer efter en dom i EU-domstolen.

Före domen kunde Migrationsverket fatta beslut om att avvisa personer med omedelbar verkan efter att man bedömt att de åberopade skälen varit otillräckliga för att få skydd i Sverige.

Då Sverige inte har en förteckning över så kallade säkra ursprungsländer, vilket är en förutsättning i EU:s asylprocedurdirektiv, kan inte en ansökan längre anses vara uppenbart ogrundad.

Även om man inte kommer kunna avvisa dessa ärenden med omedelbar verkan, kommer man fortfarande att prioritera och handlägga dessa så snabbt som möjligt, uppges från Migrationsverket.

– Den nya praxisen innebär ett omfattande men inte absolut stopp av omedelbara verkställigheter, säger Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer.

Personer som inte söker skydd men istället uppger sig ha ekonomiska eller sociala svårigheter som grund, ska fortfarande kunna avvisas direkt innan beslutet fått laga kraft och prövats i högre instanser.

Upp till 300 ärenden kommer nu att ställas in i väntan på att de prövats av domstol.

– Vi tittar nu på de ärenden som berörs, för att hantera dem efter den nya praxisen. De omedelbara åtgärderna är att säkerställa att ingen, som i och med domen har rätt att få sin ansökan prövad av domstol, avvisas, säger Fredrik Beijer.