Det uppmärksammas nu att tidigare S-styrda Sigtuna kommun norr om Stockholm betalade nära 40 000 kronor per dygn för kost och logi åt så kallade ensamkommande flyktingbarn. Vidare framgår det att skattebetalarna även ska stå för sådana kostnader för en migrant som återvände till Sverige efter att ha utvisats.

I en dom från Kammarrätten i Stockholm daterad 2020-04-kan utläsas att Sigtuna kommun har överklagat ett beslut från Migrationsverket rörande statlig ersättning för vad man uppgav var vård och boende för asylsökande barn.

LÄS ÄVEN: 29 000 skattekronor i månaden per ”ensamkommande” för boende i Göteborg

Nära 40-tusen per dygn

Det framgår av handlingarna att kommunen ansökte om ersättning år 2017 för utgifter rörande fjärde kvartalet år 2016. Kommunen styrdes vid det tillfället av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna.

Till en början sökte kommunen ersättning för 233 vårddygn men den siffran skulle senare korrigeras och landa på 182 vårddygn. Sammanlagt begärde kommunen 6 702 855 kronor, det vill säga en dygnskostnad på hela 36 829 kronor.

Skattebetalarna tar notan oavsett

Migrationsverket gick inte med på Sigtunas krav eftersom man man ansåg att kommunen i flera fall inte hade redogjort kostnadsposterna tillräckligt detaljerat. Det ska även handla om ersättning för migranter som andra kommuner i Stockholmsområdet redan erhållit eller sökt ersättning för. Myndigheten beviljade därför Sigtuna kommun 3 003 277 kronor.

Det var ett beslut som kommunen inte accepterade eftersom man lagt ut betydligt mer av kommuninvånarnas skattepengar på de ’ensamkommande’. Ärendet överklagades därför till Förvaltningsrätten där kommunen beviljades ytterligare 2 142 232 kronor. Men ärendet överklagades återigen.

Den 27 april slog kammarrätten fast att kommunen ska beviljas ytterligare 631 510 kronor. På den rättsliga resan har kommunen lyckats samla ihop 5 777 019 kronor av de 6 702 855 kronor man från början har begärt från Migrationsverket. En nota som oavsett beslut landar på skattebetalarna.

Ersättning för migrant med utvisningsbeslut

I handlingarna går det att läsa att att kommunen sökt ersättning för en migrant med gällande utvisningsbeslut. Enligt ett utlåtande från Migrationsverket har migranten invandrat till Sverige år 2013 och därefter sökte asyl. Men asylansökan återtogs och ett utvisningsbeslut vann laga kraft.

Individen lämnade landet år 2014 men återvände sedan år 2016 trots att det fanns ett gällande utvisningsbeslut. Sigtuna kommun beslöt trots detta att ordna med husrum och uppehälle för den illegale migranten.

Hela domen kan laddas ned och läsas på följande länk: Stockholms KR 6031-19 Dom 2020-04-27

authorimage