Sverigedemokraterna varnade för att Socialdemokraternas tal om att Sverige nu ligger på EU:s miniminivå är långt ifrån sant och presenterade vad man menar är en stramare, mer hållbar samt mer seriös migrationspolitik.

Paula Bieler (SD) kunde i pressträffens inledning konstatera att Socialdemokraterna lurat såväl sina egna medlemmar som den stora allmänheten kring vad som verkligen gäller just nu i migrationspolitiken.

Att efterdyningarna av krisen 2015 nu skulle vara över och Sverige är nere på miniminivåer med i princip stängda gränser stämmer ingalunda, sa Bieler och påpekade att bara i Migrationsverkets system finns omkring 50 000 ärenden registrerade som väntar på sina avgöranden.

2017 tog Sverige emot avsevärt många fler asylsökande än våra grannländer – som jämförelse tar Bieler Danmark där man tog emot 3 500 under hela fjolåret, en siffra Sverige kom upp i på knappt ett par månader.

Den stora diasporan i Sverige kommer leda till att ytterligare fler söker sig hit, vilket utgör ett problem Sverige kommer få handskas med tack vare hur övriga partier misskött migrationspolitiken, fortsatte Bieler.

EU:s regelverk har utrymme för betydande skärpningar, menar SD. För att åtgärda situationen vill partiet satsa på snabbehandling av asylansökningar med en lista över säkra länder, möjlighet att redan vid gränsen konstatera att en ansökan är uppenbart ogrundad och avvisa de som tagit sig igenom ett flertal andra säkra länder på vägen till Sverige eller vägrar samarbeta med svenska myndigheter/lämnar falska uppgifter.

Bieler återkom till Danmark ytterligare en gång för att exemplifiera där tillfälliga uppehållstillstånd verkligen också är tillfälliga. I Danmark ges dessa på två år och därefter omprövas skyddsskälen. Finner man då att desa inte längre föreligger ska personen ifråga avvisas – regler SD vill att även Sverige efterföljer.

SD vill även att det yttersta beviskravet, liksom reglerna stipulerar, ska ligga på den asylsökande både för sina skyddsskäl och varför samt hur man tog sig ända till Sverige.

Avseende familjeåterförening vill SD begränsa dessa, bland annat genom höjda försörjningskrav.

Utvisning av grova brottslingar ska vara obligatoriskt, oavsett omständigheterna i hemlandet.

Migranter som fått avslag och håller sig kvar i landet ska inte kunna ansöka på nytt efter ett visst antal år.