Opinionsinstitutet Novus har för SVT:s räkning undersökt svenska folkets åsikter om en rad kriminalpolitiska förslag och jämfört dessa med hur de politiska partierna positionerat sig i samma frågor. De partier som kriminalpolitiskt avlägsnat sig längst från det allmänna rättsmedvetandet är Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Novus har även gjort separata mätningar av vad invånarna i invandrardominerade och så kallade utsatta områden tycker relativt svenska folket i stort. Detta eftersom många av de kriminalpolitiska förslagen berör dessa områden i högre grad än landet som helhet. I många fall ligger åsikterna här tämligen nära riksgenomsnittet och den genomgående trenden är att man vill se hårdare tag mot brottsligheten.

Fler utländska brottslingar ska utvisas anser 83% är ett bra förslag. Endast 6% tycker att det är ett dåligt förslag. Även i invandrartäta områden är en överväldigande majoritet, 70%, för förslaget och endast 12% emot. Vänsterpartiet och Miljöpartiet är de enda av riksdagspartierna som inte tycker att förslaget är bra.

Avskaffad ungdomsrabatt för grova brott anser 71% av svenskarna är ett bra förslag medan bara 15% tycker det är dåligt. I invandrarområdena är siffrorna nästan desamma – 69% är för förslaget och endast 19% emot. Också här sticker V och MP ut relativt det allmänna rättsmedvetandet som de enda av riksdagspartierna som tycker det är ett dåligt förslag.

Dubbel strafftid för brott kopplade till gängkriminalitet är ett annat förslag som en majoritet, 64%, av svenskarna gillar medan endast 15% ogillar det. I de invandrartäta områdena gillas förslaget av 60% och ogillas av 21%. Återigen avviker MP och V från övriga partier och folkviljan genom att vara de enda som säger nej till förslaget.

Indragna socialbidrag för föräldrar till gängkriminella ungdomar om de inte samarbetar med myndigheterna tycker70% av svenska folket är ett bra förslag. Bara 12% tycker att förslaget är dåligt. Även i ”utsatta områden” där bidragsberoendet är högt hyllas förslaget av en tydlig majoritet, 64% medan 20% gör tummen ned. Här är det fler partier som går i otakt med väljarna. Förutom V och MP säger även S och C blankt nej medan L och M inte vill ge besked. Bara KD och SD ansluter sig fullt ut till den breda folkviljan.

Omhänderta fler barn i kriminella miljöer säger 80% av de tillfrågade ja till medan bara 5% ser det som ett dåligt förslag. Även i utanförskapsområdena där sådana åtgärder kan bli som mest aktuella är siffrorna nästan desamma – 73% är för och 8% emot. Bland riksdagspartierna är V ensamma om att avvisa förslaget.

Anonyma vittnen är också något som har stort stöd ute i stugorna. Övergrepp i rättssak genom hot och repressalier har eskalerat och gör att många inte vågar vittna i rättegångar. 77% anser att det är ett bra förslag, endast 7% att det är dåligt. I ”utsatta områden” vill 72% att möjligheten införs medan 17% säger nej. V och MP går också i den frågan på tvärs med vad allmänheten tycker, men här ansluter sig även C till nej-sägarna.

Bara i frågor av mer förebyggande karaktär sluter V och MP upp till folkviljan, exempelvis projekt för att hindra att skolbarn i utsatta invandrarområden hamnar i gängkriminalitet, där samtliga riksdagspartier är ense, och bättre stöd för personer som vill lämna en kriminell livsstil.

I den sistnämnda frågan reserverar sig SD för att sådana projekt måste vara evidensbaserade. Detta mot bakgrund av att verksamheter av det slaget kantats av en lång rad skandaler där personer i projekten fortsatt med grov brottslighet eller återfallit kort efteråt.