Har en asylsökande fått ett lagakraftvunnet utvisningsbeslut? Då kan vederbörande inkomma med nya asylskäl som inte anförts tidigare. Samtidigt ansöks om ”verkställighetshinder” och en ny asylprövning av Migrationsverket beviljas. Samhällsnytt har genomfört en stickprovskontroll av 41 ärenden om beviljade verkställighetshinder. I elva av de 41 fallen handlar det om att den asylsökande kommit underfund med att han är ateist eller konverterat.

När man fått ett lagakraftvunnet utvisningsbeslut av en migrationsdomstol kan man ändå få en ny asylprövning av Migrationsverket. Det fordras dock att man hittar helt nya asylskäl, som inte prövats tidigare. Man måste också motivera varför man inte anfört de nya skälen tidigare.

För att få en ny prövning ansöker man om så kallat ”verkställighetshinder”. Samhällsnytt har beställt in ett fyrtiotal domar av denna typ från migrationsdomstolen i Stockholm. Av 41 personer som beviljats verkställighetshinder så var det elva personer som beviljades ny asylprövning för att de blivit ateister eller konverterat till kristendom. Tio av dessa elva är afghaner.

LÄS ÄVEN: Nyfunnen homosexualitet ger ny asylprövning åt många utvisningsdömda

Fem afghaner blev ateister

Fem afghaner får ny asylprövning då de påstår sig ha blivit ateister. I ett av dessa ärenden beviljades personen ny asylprövning både därför att han blivit ateist och att han upptäckt sin homosexualitet.

Motiveringen till varför man inte fört fram sin påstådda ateism som asylskäl tidigare behöver inte vara speciellt detaljerad. Så här refereras asylsökaren i dom UM 10915-20:

Klaganden har uppgett att processen att lämna islam började i Sverige. Han började tappa tron när han inte fick något svar på sina böner från gud eller fick hjälp från islam. Det var ungefär två år sedan tankarna formades men han lämnade islam senare. Han har dock inte tänkt på sin ateism som ett skyddsskäl. Han har först i samtal med sitt ombud insett detta och därefter fört fram de nya omständigheterna så snart som möjligt.

I dom UM 6850-20 står det istället som följer:

Av hennes uppgifter framgår bland annat att hon tidigare i sitt liv stått ut med plågor eftersom hon trodde att Gud ville att det skulle vara så, att hon aldrig fått känna Guds närvaro i sitt liv och att hon insett att det är mänskligheten som är svaret för henne och inte religionen.

Asylsökaren i den domen påstod sig också ha kommit fram till att hon är homosexuell, men det valde domstolen att inte tro på.

Nyfunnen ateism ska alltid accepteras?

I dom UM 10373-20 står följande stycke som antyder att nyfunnen ateism efter att ett utvisningsbeslut vunnit laga kraft alltid ska accepteras:

Bedömningen av när en ny omständighet ska föras fram bör dessutom utgå ifrån att det är först när det finns en ny omständighet som är sådan att den kan medföra skyddsbehov som den ska redovisas. Om den sökande har gjort antagligt att han eller hon på grund av sin ändrade övertygelse riskerar skyddsgrundande behandling vid ett återvändande till hemlandet får det förutsättas att denne inte anser sig ha haft något skyddsbehov tidigare på denna grund (se MIG 2019:25).

Mot denna bakgrund saknas det skäl att ifrågasätta att klaganden fört fram den nya omständigheten avseende sin ateism så snart han kunnat.

Sex får ny asylprövning efter konvertering

I sex av de domar vi undersökt har en person beviljats ny asylprövning efter påstådd konvertering till kristendom. När det gäller dom UM 9927-20 var det en irakier som fick ny asylprövning på grund av både konvertering och bisexualitet.

Afghanen som påstod sig ha konverterat i dom UM 10724-20 har tidigare sökt asyl med motiveringen att han blivit ateist. Först efter att han nekats asyl som ateist beviljas han en ny asylprövning, denna gång som kristen.

Utöver de domar som redovisats ovan så får en afghan i en annan dom en ny asylprövning som konvertit. Det är dock inte på grund av konverteringen i sig utan därför att han låtit publicera en annons om konverteringen i en dagstidning. Den aktuella ärendetypen behandlas av en ensam jurist utan medverkan av nämndemän.