Mannen fick asyl som statslös palestinier från Irak. Han åkte flera år senare fast för knarksmuggling med sitt riktiga jordanska pass. Migrationsverket ville utvisa honom därför att han ljugit till sig uppehållstillstånd. Mannen hänvisade till sin skrumplever som skäl för att få stanna. Migrationsdomstolen väljer att lyssna och finner det ömmande att mannen hunnit skaffa barn i Sverige.

En person vi kan kalla ”Ali” sökte asyl i Sverige 2005. För att beviljas uppehållstillstånd påstod han att han var statslös palestinier född i Irak. Han hävdade att han levt större delen av sitt liv i Irak och lämnade in irakiska identitetshandlingar. Ali ansågs ha skyddsskäl gentemot Irak och fick därför redan samma år permanent uppehållstillstånd som ”alternativt skyddsbehövande”.

År 2017 besökte Ali ett av Migrationsverkets så kallade servicecenter och visade upp två jordanska passhandlingar i syfte att få ändra sitt medborgarskap till att jordanskt. Enligt Migrationsverket ”förefaller” detta vara för att sedan lättare kunna skaffa sig ett svenskt medborgarskap än som statslös.

I samband med besöket uppdagades att Ali åkt fast i tullen 2013 med jordanska passhandlingar och suttit i förhör angående narkotikasmuggling och tullbrott. Han hade då rest in i Sverige på visum från Jordanien trots att han alltså redan hade permanent uppehållstillstånd i Sverige som irakier.

Anförde skrumplever som skäl

Migrationsverket beslutade sig för att förhöra Ali eftersom han sökt och fått asyl på falska grunder. Ali sa att han ”ångrar” att han ljugit i sin asylansökan. Han förklarade även att han lider av psykisk ohälsa och skrumplever.

Ali hävdade också att hans fru har en skada som gör att hon inte kan ta hand om deras gemensamma barn själv om han skulle bli utvisad. Han har till Migrationsverket bland annat lämnat in fyra läkarutlåtanden och ett remissvar för att styrka sina uppgifter. Migrationsverket beslutade ändå att utvisa Ali. Han överklagade då till migrationsdomstol.

Det krävs enligt regelverket ”synnerliga skäl” för att utvisa en person som haft permanent uppehållstillstånd i mer än fyra år. Sådana skäl menar Migrationsverket att det finns i det aktuella fallet. I domen återges Migrationsverkets motivering med följande stycke:

”I förevarande mål har klaganden utverkat uppehållstillstånd i Sverige på falska premisser, vilket är ett uppenbart missbruk av asylrätten och något som måste ses mycket allvarligt på. Han har medvetet och vid upprepade tillfällen, under en lång tidsperiod lämnat oriktiga uppgifter till Migrationsverket. Han har därtill lämnat riktiga uppgifter till verket först efter flertalet år i Sverige och då för att det tjänat hans egna syften. Han har således genom eget förfarande skapat tidsutdräkten i Sverige. Migrationsverket menar därför att även om han vistats i Sverige med uppehållstillstånd under tolv års tid utgör det i sig inte en omständighet som talar emot ett återkallande av hans uppehållstillstånd. ”

Domstolen: Graden av lögnaktighet oväsentlig

Migrationsdomstolen hänvisar i sin tur till förarbeten till utlänningslagen och menar med hänvisning till dessa att ”graden av vilseledande vid de oriktiga uppgifternas lämnande” inte ska påverka huruvida det ska anses föreligga ”synnerliga skäl” för utvisning. Migrationsdomstolen ser som sin uppgift att bedöma Alis ”anknytning” till Sverige. Så här skriver rätten om hur fall bör bedömas när det finns barn med i bilden:

” I MIG 2015:3 framhålls att omständigheten att en utlänning har familj här i landet, särskilt om dessa är svenska medborgare, regelmässigt innebär en betydelsefull anknytning till Sverige. Därtill poängteras att återkallelseärenden i vilka barn berörs bör vara föremål för en mildare bedömning. ”

Slutligen skriver domstolen:

”I målet är utrett Ali varit bosatt i Sverige åtminstone sedan 2005 och att han nu bor här i landet tillsammans med fru och tre barn som alla har svenskt medborgarskap. Ali har också enligt utredningen ett företag här i landet. Migrationsdomstolen finner mot bakgrund av dessa uppgifter att Ali måste bedömas ha en stark anknytning till Sverige (jfr MIG 2015:3). Att hans fru också är jordansk medborgare och att hans barn skulle ha rätt till jordanskt medborgarskap ändrar inte den bedömningen. Migrationsdomstolen finner därför att det inte finns synnerliga skäl att återkalla Alis uppehållstillstånd.”

Trots att Ali beslagits med att ljuga för att få asyl låter alltså migrationsdomstolen honom stanna i landet. Företaget som omnämns har numera gått i konkurs.

Domen har målnummer UM 6732-18 och går att beställa från förvaltningsrätten i Göteborg. De som dömde var rådmannen Magnus Lindahl och nämndemännen Helen Andersson (M), Ingemar Sandahl (M) och Aristide Ndamtang (KD).