Samhällsnytt har publicerat tre granskningar om mediestödsledamoten Brit Stakston, Martin Schibbye och deras blogg Blankspot där revisorn Ingrid Svedin har varit under utredning via Revisorsinspektionen (RI) under ett antal veckor. Svedin har nu svarat och lämnat ut all information som bekräftar omfattade fusk.

Trots att personalen på Myndigheten för Press, Radio och TV (MPRT) vägrat lämna ut Blankspots utgåvoprotokoll för 2018 har nu Samhällsnytt fått en kopia på akten. Vi presenterar nu slutgiltiga bevis på att Stakston på ett bedrägligt sätt tillskansat sig själv medel från den egna myndigheten.

LÄS ÄVEN: Revisorsinspektionen öppnar ärende mot Blankspots revisor

Fusk med tecken på årsbasis

För att kunna få mediestöd behöver man publicera 2 250 000 tecken på årsbasis. Blankspots utgåvoprotokoll för 2018 visar att de har 2 295 612 tecken totalt och klarar därmed gränsen med 2 procent. En snabb revision visar dock att de har fuskat och tagit med hela 17 publikationer från felaktigt år, 2017.

I bilden nedan har Blankspot falskt angett ett antal artiklar eller videos som publicerade den 1 januari 2018.

Blankspot fusk - Brit Stakston

Blankspot har fuskat och ändrat datumstämpel på 17 publikationer

Totalt rör sig detta om 209 262 tecken. Men det visar sig att dessa 17 publikationer, som alltså Blankspot påstår är från 2018, istället är från året innan. Nedan är ett sådant exempel. I utgåvoprotokollet som syns ovan, har de angett att videon ”Blankspots skolprojekt – uppstartsföreläsning (del 2 av 2)” ska räknas in i 2018. Men som vi kan se på skärmbilden nedan är videon från år 2017:

Blankspot fusk med ansökan Martin Schibbye
Denna video påstår Blankspot att de publicerade 2018-01-01 och att den motsvarar 31 980 tecken trots 117 visningar över tre år.

Det innebär att den videon, liksom de 16 andra publikationer markerade ovan, inte får räknas in i 2018 års utgåvoprotokoll. Stakson har alltså bevisligen lämnat in falska dokument till revisorn, som uppenbarligen missade förfalskningen.

Detta innebär i sin tur att Blankspot hamnar under den gräns för vilket man får mediestöd och borde tvingas återbetala alla medel. Det totala antalet tecken är alltså 2 086 350 och inte det som Stakston uppgett tillsammans med sin revisor.

Revisorn Svedin, som fått frågor från RI efter vår granskning, skriver i sitt svar till dem att hon ”fann ingenting som tydde på att materialet skulle vara förfalskat”, trots att det var uppenbart.

Fusk med tecken på utgåvobasis

Revisorn Svedin har i sitt intyg skrivit att alla Blankspots 52 utgåvor uppfyller teckenkravet på årsbasis. Av utgåvoprotokollet framgår det dock att vecka 30 och 35 helt saknar publikationer. Vidare framgår att endast 21 utgåvor uppfyller kravet och att hela 29 är underkända.

Blankspot Martin Schibbye

Enligt revisorns eget Excelark uppfyller Blankspot inte kraven alls. Men trots det skriver hon i sitt yttrande att att de uppfyller kraven:

Blankspot fusk Brit Stakston

Revisorn Svedin utfärdade ett falskt intyg som inte stämmer

Innan Samhällsnytt hade tillgång till utgåvoprotokollet bevisade vi att de bara hade just 21 utgåvor. Denna analys är nu validerad till 100 procent efter att vi fått tag på deras eget utgåvoprotokoll.

Fusk med innehåll

Av utgåvoprotokollet framgår att Stakston har inkluderat flera filer från Soundcloud och Youtube. Vid en revision saknar dock detta material helt användarförankring och har till dags datum ofta inte ens ackumulerat 300 visningar.

Vidare har de räknat in 22 minuters tystnad i sitt utgåvoprotokoll. Denna video uppges omfatta 54 120 tecken vilket motsvarar 66 minuter. Stakston har alltså inkluderat 18 000 tecken i sin rapportering trots att ingenting händer i programmet.

I ”podden”, som syns på skärmbilden nedan, tycker Stakston att hon producerar vad som nästan motsvarar en tredjedels dagstidning genom att räkna ner med ett tidtagarur under 22 minuter.

Brik Stakston fuskar med tecken

Fusk med teckenräkning

Det slutar inte där. Stakson har även fuskat med hur de räknar antal tecken. Mellanslag får inte räknas in i underlaget för mediestödet. Detta är dock exakt vad Stakson och Blankspot gjort, i strid med reglerna.

För att bevisa detta har Samhällsnytt gjort tre stickprov:

Denna artikel påstår Stakston omfattar 1 614 tecken, vilket kan ses i bilden nedan. Den innehåller dock 1 096 tecken om man räknar bort mellanslagen plus en bild vilket blir 1 396, alltså 218 tecken mindre.

Denna artikel innehåller 14 121 tecken, men Blankspot har uppgett 17 127 till revisorn Svedin. Den tredje innehåller 960 tecken och en bild. Blankspot har även i detta fall ljugit och uppgett 1 430 tecken.

Tre slumpmässigt utvalda teckenräkningar i Blankspots utgåvoprotokoll. Alla uppger kraftigt felaktiga mätningar.

Deras artiklar har alltså troligtvis rapporterats med minst 14 procent högre teckenmängd. Detta skulle i så fall reducera teckenmängden med ytterligare runt 125 000 bokstäver.

Enligt Blankspots eget utgåvoprotokoll har de efter denna analys bara 1,96 miljoner tecken och kommer inte i närheten av 2,25 miljoner vilket är hennes egen myndighets minimikrav vid ansökan om mediestöd.

Revisorns yttrande till RI visar att hon inte gjort en korrekt analys. Det framgår nämligen att hon bara ”markerat artikeln och genom tillägg i webläsaren visas antalet tecken”. På så sätt räknar hon alltså med blankstegen, vilket man inte får göra.

Fusk med trafikrapporter

Svedin påstår sig ha sett 2 378 regelbundna användare. Enligt MPRT:s förordningar skall man ha 1 500 regelbundna användare.

Vid en närmare genomgång visar det sig dock att hela 22 utgåvor inte når upp till denna nivå. Revisorn och Stakston har helt enkelt tagit ett medelvärde på hela året. Om en artikel har lästs av 8 000 personer under en viss vecka sprider de alltså ut denna datapunkt över året för att fuska med siffrorna. Det är samtidigt oklart om Blankspot har filtrerat bort besökare från andra länder eller om besök som bara omfattade förstasidan eller enskild artikel har räknats av. Enligt regelverket måste nämligen varje användare besöka minst två objekt.

Samtidigt saknar alltså nästan allt material på Soundcloud och Youtube användarförankring och runt 300 visningar verkar mer vara mer norm än undantag.

Tystnad trots avslöjandena

Hela den första sidan i sitt yttrande till RI ägnar Svedin åt att försöka smutskasta den frilansjournalist som tvingats anmäla henne för att kunna utföra sitt arbete. I sitt anförande beklagar hon sig över att hon och andra revisor blivit ”hotade med att bli anmälda” om de inte svarade. Svedin har nu dock överlämnat exakt den information som efterfrågades från första början.

Hon påstår vidare att hon kontaktat MPRT och att de har avskrivit ärendena som varit föremål för undersökningen. De är dock inte alls avskrivna då både hennes och Tempus ärende är högaktuella. Något som dessutom förstärkts efter att Tempus revisor kollapsade inför RI och räknade fel.

Trots Samhällsnytt tidigare reportage om Blankspot, som hittills mötts av total tystnad, har de i veckorna, via Jonatan Fried, sökt ytterligare mediestöd för 2020.

Det återstår nu att se hur MPRT agerar utifrån Samhällsnytts nya avslöjande.

Samhällsnytt har sökt Stakson via telefon men hittills har hon vägrat svara. Hon har inte heller kontaktat tidningen efter våra tidigare artiklar, trots upprepade försök att nå henne.

Peter Magnusson