En 52-årig man med svensk bakgrund dömdes för ett antal år sedan för flera grova sexualbrott mot en minderårig flicka. Han betalade endast en mindre del av skadeståndet till flickan och befrias nu från skulden genom ett domslut efter att ha begärt skuldsanering. Det uppmärksammar Dagens Juridik.

I första instans ansåg Skaraborgs tingsrätt efter överklagande från den idag vuxna kvinnan att det skulle vara stötande att bevilja skuldsanering i beaktande av brottsofferperspektivet. Men Göta hovrätt ändrar nu tingsrättens dom och beviljar mannen skuldsanering.

Saneringen innefattar totalt skulder på drygt 200 000 kronor. Merparten av dessa har mannen ådragit sig genom konsumtion över sina tillgångar. Skadeståndet till våldtäktsoffret var ursprungligen på 31 800 kronor, varav idag återstår 20 000 kronor att betala, något som mannen nu slipper.

”Orimligt och bakvänt”

Kvinnan har uppgett att hon fortfarande idag har trauman från det hon utsattes för som barn och menar att skadeståndet ingår i straffet och skulle ge åtminstone någon upprättelse.

Hon säger vidare att det är ett orimligt och bakvänt resonemang att förövaren ska befrias från att betala bara därför att han inte fullgjort sin skadeståndsskyldighet på lång tid. Det borde inte ens vara föremål för diskussion anser hon och är starkt kritiks till att hon som brottsoffer överhuvudtaget ska behöva strida för sin rätt.

(artikeln fortsätter nedan)

Tycker du detta är en intressant artikel?

Donera då en slant till tidningen. Utan ditt stöd kan vi inte fortsätta att granska etablissemanget.

Du kan swisha 123 083 3350, fylla i formuläret nedan eller klicka här för övriga alternativ.

Våldtäktsmannens rehabilitering väger tyngre

Kronofogden som beviljade skuldsaneringen ansåg dock att mannen skulle befrias från skadeståndet av det skälet att det gått ett par decennier sedan det utdömdes och skulden därför var att betrakta som gammal. Myndigheten skriver att man har viss förståelse för kvinnans inställning men att våldtäktsmannens ekonomiska rehabilitering väger tyngre.

Kvinnan överklagade beslutet och fick stöd i sitt resonemang av tingsrätten som underkände Kronofogdemyndighetens skuldsaneringsbeslut. Men 52-åringen fick hjälp att överklaga domen och Göta hovrätt går nu på hans och Kronofogdemyndighetens linje – mannen ska beviljas skuldsanering och slippa betala skadestånd till våldtäktsoffret.

Sedan september 2013 genomgår 52-åringen öppen rättspsykiatrisk vård. Han lider av psykisk ohälsa och är beviljad hel varaktigsjukersättning. Sedan år 2012 står han under förvaltarskap.

Skuldsanering trots den allvarliga brottsligheten

Kronofogden uppgav sig ha ”förståelse för att den skadelidande har drabbats hårt av brottet samt att denne uppfattar det som stötande att [gäldenären] ska få sina skulder avskrivna genom skuldsanering”. Kronofogden ansåg dock, med hänsyn till att det aktuella brottet begicks för cirka 19 år sedan och att mannen inte har blivit dömd för några ytterligare brott att han inte ska uteslutas från möjligheten till ekonomisk rehabilitering.

Vid en samlad bedömning ansåg Kronofogden att han skulle beviljas skuldsanering ”trots det förhållandet att han har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet som inneburit en allvarlig kräkning av en individs personliga integritet samt har skadeståndsfordringar hänförliga till denna”.

Kvinnan överklagade till tingsrätten. Att skadeståndsskulden har uppstått långt tillbaka i tiden, att den inte utgör merparten av den totala skulden och att 52-åringen i den mån han har haft möjlighet har betalt på sina skulder är, enligt Skaraborgs tingsrätt, omständigheter som talar för att bevilja honom en skuldsanering. I sin motivering skriver hovrätten bland annat:

Skulden grundas visserligen på brott men den har en sådan ålder och storlek att den tillsammans med övriga omständigheter som rör skulden inte kan anses utgör ett hinder mot skuldsanering.

Några andra skäl för att neka 52-åringen skuldsanering anser man inte heller föreligger.

Mannens skuldsanering har ursprung i att han under längre perioder både tvångs- och öppenvårdats för psykiska problem och har bidragsförsörjning. Han har därför ansetts inte ha möjlighet att betala sina skulder.