En åldrande irakier sökte asyl i Sverige 2017. Han anförde att han var jagad av milisen ”Al-Mahdi” och i behov av palliativ vård för prostatacancer. Han nekades uppehållstillstånd av Migrationsverket men två och ett halvt år efter sin asylansökan får han med hänvisning till prostatacancern asyl av en migrationsdomstol. Domstolen slog fast att vården i Irak ”såväl till omfattning och kvalitet inte kan mäta sig med den svenska vården” samt att det är ”medicinskt omöjligt” för mannen att åka till ett annat land.

En man i 75-årsåldern från Irak, som vi kan kalla ”Assad”, sökte asyl i Sverige i maj 2017. Hans huvudsakliga asylhistoria går ut på att han ska ha jobbat som teknisk direktör för ett elverk i Bagdad.

Vid ett tillfälle ska han ha upptäckt och anmält att fel utrustning installerats i samband med ett projekt. Personer som tillhörde milisen Al-Mahdi ska ha dömts till 15-åriga fängelsestraff och av rädsla för vedergällning ska Assad ha tvingats fly till Syrien 2006.

År 2010 återvände Assad till Irak eftersom kollegor ska ha sagt att det skulle vara lugnt att återvända. Då inträffade vad som i domen refereras enligt följande:

”Du följde kollegornas råd och återvände till hemlandet. Efter hemkomsten hann du endast arbeta i en vecka innan du kidnappades och utsattes för misshandel, tortyr och förhör av milisgruppen. Du var frihetsberövad i sju år och under denna tid försämrades din hälsa. Läkaren som behandlade dig i fängelset lyckades, tillsammans med officeraren som ansvarade för interneringslägret, i hemlighet hjälpa dig att flyttas till ett äldreboende, därifrån lyckades du sedan fly landet.”

Alternativt ville Assad ha asyl eftersom det är farligt att bo i Irak då det pågår konflikter och oroligheter i landet. Assad ville även ha asyl eftersom han drabbats av metastaserad prostatacancer och var i behov av palliativ vård.

Migrationsverket avfärdade Assads asylhistoria och skrev angående hans vårdbehov att:

”Enbart den omständigheten att vården i Sverige håller en högre kvalitet och att vården i hemlandet är kostsam utgör inte grund för att kunna bevilja uppehållstillstånd i Sverige.”

Migrationsverket beslutade att utvisa Assad varefter han överklagade till migrationsdomstol.

Migrationsdomstolens bedömning

Inte heller migrationsdomstolen tror på Assads asylhistoria. När det gäller möjligheten för Assad att få sjukvårdsasyl i Sverige står i domen att:

”Vidare måste vården förväntas leda till en påtaglig och varaktig förbättring av utlänningens hälsotillstånd, alternativt vara livsnödvändig. För att det ska vara rimligt att Sverige ska erbjuda vård i det enskilda fallet måste även vägas in om utlänningen kan få adekvat vård i hemlandet.”

Till skillnad från Migrationsverket tycker domstolen att det är viktigt att betona att vården i Sverige är bättre än vården i Irak:

”Det kan vidare konstateras att den behandling han får är livsnödvändig. Samtidigt har i målet inte framkommit att palliativ vård skulle saknas i Irak, men det är rimligt att tro att vården såväl till omfattning och kvalitet inte kan mäta sig med den svenska vården.”

Sedan slår domstolen med hänvisning till ett svar på en fråga till  MedCOI fast att det för Assad ”sannolikt är medicinskt omöjligt att resa till ett annat land”. MedCOI, ”Medical Country of Origin Information”, är en organisation som förser länder där människor söker sjukvårdsasyl med information om vårdkvalitén i de asylsökandes hemländer.

Domstolen slår också fast att Assad har tre vuxna barn och sin hustru i Sverige, även om hustrun saknar uppehållstillstånd. Sedan klagar domstolen på att Assad i Sverige bor hos sina barn, ”vilka i avsaknad av rätt till hemsjukvård sörjer för honom”.

Den slutgiltiga motivationen till att tilldela Assad uppehållstillstånd lyder:

”Vid en samlad bedömning av Assads hälsotillstånd, anpassning i Sverige och situationen i hemlandet anser migrationsdomstolen att det föreligger synnerligen ömmande omständigheter i den mening som avses i 5 kap. 6 § utlänningslagen.”

Domstolen menar också att en utvisning skulle strida mot artikel 3 i Europakonventionen. Sedan en lagändring för några år sedan får Migrationsverket och migrationsdomstolarna inte längre dela ut uppehållstillstånd på ”synnerligen ömmande omständigheter” om inte en utvisning anses strida mot Europakonventionen.

Domen har målnummer UM 20990-19 och går att beställa från förvaltningsrätten i Malmö. De som dömde i målet var chefsrådman Fredrik Löndahl och nämndemännen Catarina Dahlman (L), Hans Mårtensson (M) och Rolf Streijffert (SD). SD-nämndemannen är själv något äldre än Assad.

Äldreförsörjningsstöd
I och med att Assad nu har fått uppehållstillstånd i Sverige så är han berättigad till äldreförsörjningsstöd. Så här skriver Pensionsmyndigheten om äldreförsörjningsstöd på sin hemsida:

”Äldreförsörjningsstödet består av två delar, dels en skälig levnadsnivå på 5 758 kronor per månad (belopp för ensamstående), dels en skälig bostadskostnad på maximalt 6 620 kronor per månad (om bostadskostnaden är så hög).”