En kvinna som säger sig komma från Somalia har sökt asyl. Hon menar på att hennes morbror som tillhör Al Shabaab har gift bort henne mot hennes vilja med en annan medlem i Al Shabaab. Migrationsverket dömde ut hennes berättelse som ”märklig och osannolik”. Migrationsdomstolen ger henne ändå flyktingsatus eftersom hon kan sakna ”manligt nätverk” i hemlandet.

Den somaliska kvinnan som vi kan kalla ”Laila” sökte asyl i Sverige 2016. Hon anförde som motivering till att hon borde få uppehållstillstånd att hon vid ett återvändande till hemlandet riskerade att dödas av sin morbror eller en man som morbrodern tvingat henne att gifta sig med. Både maken och morbrodern tillhör enligt Laila Al Shabaab.

Migrationsverket beslutade att utvisa Laila. Hennes uppgifter bedömdes inte vara tillförlitliga. Delar av hennes berättelse bedömdes av myndigheten som ”märklig och osannolik”. Hon kunde inte heller redogöra för vad morbrodern och maken ägnade sig åt för verksamhet inom Al Shabaab.

Vid migrationsdomstolens behandling av Lailas överklagan har Laila fått uttala sig om hur hon kände till att morbrodern var med i Al Shabaab. Hon kunde emellertid bara säga att morbrodern ”berättat att han var en högt uppsatt ledare inom Al Shabaab”.

Laila kunde inte gå in mer detaljerat på vad hennes morbror ska ha ägnat sig åt inom Al Shabaab. Hon förklarade det med att ”verksamheten i Al Shabaab” inte är av den naturen att man berättar för någon vad man gör, allra minst för familjens barn.

Laila sade att hon bara bodde en kort tid i samma hushåll som morbrodern vilket gör att hon inte kan berätta så mycket om honom. När det gäller mannen som morbrodern ska ha tvingat henne att gifta sig med så var förklaringen att hon bara levt en ganska kort tid med honom och därför inte tycker att det är konstigt att hon inte kan berätta så mycket om honom.

Saknar godtagbart manligt nätverk

I motsats till Migrationsverket fann migrationsdomstolen Lailas berättelse ”utförlig och utan inbördes motstridigheter”. Vidare anser domstolen att Laila på ett ”godtagbart sätt förklarat skälet till att hon inte kunnat lämna lika detaljerade uppgifter i alla avseenden samt rett ut de omständigheter som vid en första anblick kan te sig motstridiga”.

Domstolen skriver att det saknas skäl att ifrågasätta Lailas uppgifter om vad hon varit med om i hemlandet och de risker hon påstår sig löpa vid ett återvändande.

Det är dock något oklart utifrån domen i vilken mån det spelar någon roll huruvida hennes morbror eller make tillhör Al Shabab eller inte. Kvinnan får nämligen stanna på grund av brist på manligt nätverk snarare än en hotsituation från Al Shabab.

Slutligen skriver domstolen:

”Mot bakgrund av det ovan anförda kommer migrationsdomstolen till slutsatsen att Laila har gjort sannolikt att hon flytt från ett äktenskap som hon tvingats in i mot sin vilja genom sin morbrors försorg och att morbrodern och maken därigenom har ett intresse av och en förmåga att utkräva vedergällning. Eftersom hennes manliga nätverk i hemlandet består av samma personer som också ligger bakom hotbilden mot henne kommer migrationsdomstolen därmed till slutsatsen att hon inte har något godtagbart manligt nätverk i hemlandet som kan ge henne adekvat skydd. ”

Migrationsdomstolen beslutar med ovanstående motivering att tilldela Laila uppehållstillstånd och flyktingstatus. De som dömde var rådmannen Hans Wikner och nämndemännen Heinz Guth (SD), Linnea Hellenäs Pilhem (V) och Philip Larsson (M). Den kortfattade domen om totalt sex sidor har målnummer UM 516-18 och går att beställa från förvaltningsrätten i Göteborg.

Lifos om manliga nätverk i Somalia

Migrationsverket har en samling dokument som kallas för ”landinformationssystem” eller ”Lifos” som används till stöd för beslutsfattandet. Påståenden om förhållanden i ett land som lagts in i landinformationssystemet betraktas som om de är med verkligheten överensstämmande. När det gäller Somalia verkar det senaste så kallade ”rättsliga ställningstagandet” härröra från september 2019. Där finns bland annat beskrivet hur viktigt det är för kvinnor att ha ett manligt nätverk i Somalia.

Ur Migrationsverkets rättsliga ställningstagande från september 2019.