Det var Dagens Nyheter tillsammans med bland annat Norrländska SocialdemokratenAftonbladetSVT och TT som spred en artikel om att hälften av alla invånare i Sigtuna var ”invandrare”, och att svenskar inte finns. Nu skriver Allmogen.nu att påståendena är ”helt falska”.

Det är Daniel Sjöberg som på allmogen.org bemöter DN:s påståenden och beskriver sig själv som ”entreprenör, skogsman, friboren bonde och bolåneslav på en egen liten gård i Ångermanland”. Bakgrunden är en studie som undersökt lämningar i ett urval av gravar i Sigtuna.

I artikeln börjar Sjöberg med DN:s påstående att ”Hälften av invånarna i vikingatidens Sigtuna var invandrare” och beskriver det som ”helt falskt”. Han poängterar att mediernas användning av ordet ”invandrare” blir missvisande eftersom studiens definition av ”non-local” gällde alla utanför Mälardalsområdet:

Om man läser studien, vilket uppenbarligen ingen på Dagens Nyheter-redaktionen har gjort, kan man läsa att tandbensanalys gjordes på 28 individer som grävts ut – av 800 gravar som hittills grävts ut i Sigtuna. Detta är ett litet urval och enligt studien även ett ”kristet urval”.

Resultatet visar att ungefär hälften av individerna i studien har sitt ursprung utanför Mälardalen och därför kan anses vara ”invandrare”. Det begränsade urvalet når däremot inte upp till en tillförlitlig konfidensgrad och kan ej överföras på alla 800 gravar som har grävts ut, och än mindre på samtliga invånare som levde i Sigtuna under studiens tidsram på 300 år.

[…]

Säkerligen var befolkningssammansättningen i städerna mycket annorlunda och mycket mer heterogen än den på landsbygden. Får jag dra till en grov uppskattning så bodde 99% av människorna utanför städerna, utspridda i små byar. Så sent som en tid in på 1800-talet bodde över 90% av svensk allmoge fortfarande på landsbygden.

Studien gjorde även en full isotop- och genomanalys av 16 av dessa 28 individer. Av dessa var 4 invandrade från övriga Skandinavien och 4 var långväga utbölingar.

Här blir mediernas användning av begreppet ”invandrare” missvisande i dagens kontext med tanke på studiens snäva geografiska ram, där alla som vuxit upp utanför Mälardalsområdet räknas som ”non-local” även om de kom ifrån en annan del av samma nordiska kulturkrets.

Han avslutar påstående nummer ett med att skriva:

Men nej, DN, studien säger inte att hälften av Sigtunas invånare var invandrare. Ett korrekt påstående vore att säga ”Av det begränsade urval som gjordes i studien hade hälften av de begravda individerna sitt ursprung utanför Mälardalen”.

I det andra påståendet bemöter Sjöberg påståendet att ”svensken inte finns genetiskt” och kallar även det ”helt falskt”:

Svenskarna är enligt Sjölund och Bojs huvudsakligen resultatet av fyra stora migrationsvågor de senaste 11,000 åren, varav den sista migrationsvågen under bronsåldern för 3,500 år sen. Sedan dess har invandringen till Sverige varit mycket liten, och det har vuxit fram regionala kulturer i Norden som genom århundradena allt mer antagit formen av en enhetlig svensk respektive norsk och dansk kultur.

Han konstaterar vidare att en väldigt hög andel av svenska män härstammar från samma förfader:

Hela 40% av alla etniskt svenska män (och upp emot 26% av samiska män) som lever idag härstammar från samma förfader, som i boken kallas ”Ivar”. Hans korrekta namn är I1-M253, den mutation som alla hans manliga efterkommande bär på – inklusive jag som skriver det här.

Sjöberg hänvisar också till en studie som kartlagt genuppsättningar i Europa, där just ”svensk” är en av grupperna:

I studien Investigation of the fine structure of European populations with applications to disease associationstudies undersöks populationsstrukturen genom att kartlägga genuppsättningar hos 6,000 individer i hela Europa.

Resultatet är tydligt. Svenskar finns:

Han avslutar sin artikel med att ge en känga åt svenska media:

Får jag däremot stiga ur rollen som objektiv faktagranskare och ta på mig spekulationshatten och fråga mig hur eller varför ”agendasättande” DN och ”neutrala” SVT gång på gång begår samma blunder med att okritiskt sprida den här typen av artiklar så är det för att man möjligtvis låter sin vänsterliberala, globalistiska värdegrund och intensiva önskan om ett ”öppet” och ”tolerant” samhälle grumla sin journalistiska objektivitet. Istället släpper man utan granskning igenom tvivelaktiga artiklar så länge de gynnar narrativet att all invandring är av godo för Sverige (minns Sandviken-rapporten), att den typen av abnorma skattesubventionerade nivåer av invandring vi ser idag inte är något nytt, och att Sverige alltid har varit en idyllisk, kosmopolitisk mångkultur.

[..]

Den här typen av angrepp på historien känns främmande för fria samhällen och för snarare tankarna till kommunistiska diktaturer där gamla kulturella gemenskaper och traditioner anses stå i vägen för socialismens strävan att skapa den nya människan.

[..] vissa av landets största medier och statsfinansierade forskare medvetet och omedvetet sprider vinklade och rent utsagt falska nyheter som bidrar till att undergräva den svenska majoritetsbefolkningens rätt till sitt historiska och kulturella arv.