I ett remissvar till betänkandet Kunskapskrav för permanent uppehållstillstånd, där kunskaper i svenska språket föreslås krävas för att erhålla permanent uppehållstillstånd i Sverige, skriver Diskrimineringsombudsmannen, DO, att det ”skulle innebära att vissa grupper av individer riskerar att missgynnas”

Utöver kunskaper i svenska språket föreslås även kunskaper om det svenska samhället för att kunna beviljas permanent uppehållstillstånd. Detta är något DO anser är för mycket begärt.

LÄS ÄVEN: SVT: Språktester på äldreboende är diskriminering

I remissvaret skriver myndigheten att man utifrån sitt uppdrag avstyrker att förslaget genomförs, något DO hänvisar till att man sammantaget gör bedömningen att det genom förslaget finns uppenbara risker för missgynnande effekter för de utpekade grupperna.

DO konstaterar i svaret att det tydligt i utredningen framgår att ett genomförande av förslaget skulle riskera att missgynna kvinnor, äldre och personer av viss etnisk tillhörighet. Utredningen gör också bedömningen att det med hänsyn till befintlig forskning om kunskapskrav som integrationsverktyg är oklart om förslagen kommer att bidra till att de önskade effekterna uppnås, dvs främjande av integration och ett inkluderande samhälle.

– DO kan givetvis inte mot bakgrund av det uppdrag vi har tillstyrka ett förslag som så tydligt riskerar att missgynna flera utsatta grupper. Jag ser det som oerhört viktigt att vi värnar lika rättigheter och möjligheter att kunna beviljas permanent uppehållstillstånd oavsett diskrimineringsgrund som exempelvis kön och ålder, säger Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman.

LÄS ÄVEN: Svenska kyrkan kräver: Dela ut svenskt medborgarskap utan språkkrav