I en ny dom från migrationsöverdomstolen gällande ett syskonpar slår man fast att barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige alltid ska ha rätt ett offentligt biträde.

Fallet gäller ett syskonpar som i oktober 2018 utvisades efter ett beslut av Migrationsverket. I februari 2020 återvände de till Sverige för att söka asyl men fick avslag några månader senare då verket valde att inte ta upp frågan om nytt uppehållstillstånd till prövning.

Syskonen överklagade då till migrationsdomstolen där deras talan fördes av deras gode man. Ännu en gång blev det avslag.

Nästa steg blev migrationsöverdomstolen där man yrkade på att fallet skulle återförvisas till migrationsdomstolen för ny prövning. Man menade att migrationsdomstolen begått ett grovt rättegångsfel genom att inte tilldela syskonen ett offentligt biträde. Man hänvisade till utlänningslagen.

Fick rätt

Migrationsverket beslutade då att förordna ett offentligt biträde och meddelade även prövningstillstånd i målet. Enligt domstolen hade syskonen rätt i sitt yrkande.

Att syskonen inte själva begärde ett offentligt biträde spelade ingen roll då lagstiftningen inte ställer något krav på detta. Migrationsöverdomstolen undanröjer därför underinstansernas avgöranden och visar målet åter till Migrationsverket för ny handläggning.