Samnytt har tidigare rapporterat om förföljelse av lärare som inte anammar den identitetspolitiska radikalvänsterns terminologi och uppfattning att det finns fler kön än två. Nu drabbas även domare. JO riktar efter anmälan kritik mot en rådman som anmärkt på användandet av det påhittade och politiskt laddade pronomenet ”hen” i inlagor till domstolen.

En domare vid förvaltningsrätten i Malmö anslöt sig i ett domslut till den breda kritiken mot användandet av pronomenet ”hen” som han rubricerar som ett ”hittepåord”. Det gillades inte av en person som läste domen och därför lämnade in en anonym anmälan till Justitieombudsmannen (JO) mot rådmannen.

Anmälaren får stöd av JO som i sitt beslut prickar domaren för ”hen”-kritiken. Denne fick heller inget stöd från sin arbetsgivare, något som inverkat på beslutet. Domstolens chefsrådman skrev i sitt remissvar till JO att ”det går inte att bedöma domskälen på annat sätt än att de strider mot den objektivitetsprincip som följer av 1 kap. 9 § RF”.

Anses politiserat och ovetenskapligt

Mycket av kritiken mot pronomenet ”hen” har handlat om att det, tvärtemot vad chefsrådmannen skriver, inte är i linje med den objektivitetsprincip som myndigheter och domstolar har att efterrätta sig, utan är ett politiserat ord som dessutom saknar stöd i beprövad vetenskap där konsensus råder kring att det endast existerar två biologiska kön.

Konkret skrev domaren i en kommentar domen: ”Som en randanmärkning måste dock sägas att CSN:s text i onödan misspryds av hittepåordet hen; i första fallet med syftning på BB (se även näst sista siffran i personnumret), vilket givetvis på korrekt svenska skall uttryckas han och i andra fallet med syftning på låntagaren, vilket givetvis lika korrekt skall uttryckas/skrivas den.

Får behålla jobbet efter avbön

Domaren kritiseras även av JO för två andra skrivningar, bland annat en där han ifrågasätter ett i hans tycke ”rundhänt” slöseri med skattemedel i Malmö. Staden styrs sedan länge av Socialdemokraterna och går varje år back med cirka en miljard kronor som staten tvingas skjuta till i så kallad kommunalt utjämningsstöd.

JO konstaterar i sin prickning att domare ”har en betydande frihet” när det gäller att formulera sina domar men att vederbörande i det aktuella fallet överträtt den friheten genom att uttrycka kritik mot det identitetspolitiska pronomenet ”hen”. Domaren får behålla jobbet men tvingas göra avbön och bedyra att det förmenta tjänstefelet inte ska upprepas.

LÄS ÄVEN: Lärare vägrade kalla elev ’hen’ – riskerar fråntas legitimationen