➤ FN:s migrationsbyrå IOM skriver i en rapport att 3000 migranter från tredje världen i år har dött i försök att med hjälp av människosmugglare ta sig över Medelhavet och in i EU. Under de senaste fyra åren har 15.000 migranter mött drunkningsdöden på Medelhavet i drömmen om ett bättre liv i Europa.

En del av de omkomna är flyktingar men andelen välfärdsmigranter från länder som inte är i krig eller utsatta för naturkatastrofer har stadigt ökat och utgör idag en helt överväldigande majoritet av de som företar den farliga resan över Medelhavet i farkoster som inte är byggda eller i skick för ändamålet.

Den huvudsakliga drivkraften bakom migrantströmmarna anses vara de signaler som EU centralt och vissa länder inom unionen – däribland Sverige – skickar ut till omvärlden. Budskapet i dessa är att för den som lyckas ta sig hit väntar ett liv med en levnadsstandard som många bara kan drömma om i sina hemländer.

På vägen från EU till MENA-regionen, varifrån de flesta migranterna kommer, förstärks dessa signaler ytterligare till rykten och sagoliknande berättelser som i lockelse vida överträffar vad man i verkligheten erbjuds när man exempelvis kommer till Sverige och än mer så i de stora ankomstländerna Italien och Grekland vid Medelhavets kust. De upphaussade förväntningarna leder till att ännu fler är beredda att göra den farofyllda resan över havet.

För många av välfärdsmigranterna blir besvikelsen stor när man kommer hit och i stället för drömmen erbjuds en plats på ett asylboende. Eftersom man inte lämnat ett krig eller en naturkatastrof är inte friheten från sådana omständigheter grund nog för att känna sig nöjd med tillvaron här.

15.000 av dessa migranter dog på väg till Europa. Kritiker menar att det är cyniskt av EU och de enskilda medlemsländerna att föra en signalpolitik som får människor att på det här sättet riskera livet.

I Sverige har Sverigedemokraterna förordat en övergång till att endast ta emot kvotflyktingar och i princip helt ta bort möjligheten att söka asyl vid ankomst hit. En sådan ordning skulle ta bort incitamenten för att med risk för livet på eget bevåg ta sig över Medelhavet. Nyligen aviserade även Moderaterna att man vill se ett sådant paradigmskifte i svensk migrationspolitik.

Eftersom Sverige är ett av de absolut mest attraktiva mottagarländerna i EU kan detta förväntas innebära en påtaglig dämpning av migrantströmmarna över Medelhavet. För att helt få denna migranttrafik att upphöra krävs dock att fler attraktiva mottagarländer som Tyskland och helst EU samordnat lägger om migrationspolitiken på motsvarande sätt.

Det skulle enligt IOM innebära en halvering av dödstalen bland migranter eftersom man uppger att döden på Medelhavet står för 50 procent av det totala antalet döda migranter i hela världen.