Vid migrantkrisen 2015 infördes lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. När Migrationsverket svarar på regeringens förslag om förlängning av denna varnar man för att den kan få ”konsekvenser som vi aldrig sett tidigare”.

Den tillfälliga lagen innebar bland annat en övergång till fler tidsbegränsade uppehållstillstånd och begränsade möjligheter till familjeåterförening samt ett utökat försörjningskrav. Möjligheten att bevilja uppehållstillstånd på grund av ”synnerligen” eller ”särskilt ömmande omständigheter” begränsades dessutom till då det skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande att avvisa eller utvisa utlänningen ifråga.

– Vi vill redan nu vara tydliga med att lagen får konsekvenser som vi aldrig sett tidigare, säger Mikael Ribbenvik, generaldirektör vid Migrationsverket.

Lättnad i begränsningar
Ett exempel på detta är enligt myndigheten den föreslagna lättanden i begränsningarna för alternativt skydds­behövande att återförenas med familj där det kommer att genomföras betydligt fler prövningar av referenspersonens utsikter att beviljas permanent uppehållstillstånd. Enligt förslaget ska bedömningen göras utifrån huruvida det finns ”välgrundade utsikter” – hur troligt det är att skydds­behovet kvarstår när nuvarande tillstånd löper ut. Möjligheten att få permanent uppehållstillstånd vid försörjning eller som varaktigt bosatt prövas också. Totalt tre olika prövningar i samma ärende.

Ytterligare ett svårtillämpat område är enligt Migrationsverket barn och allvarligt sjuka personer, så kallade humanitära skäl.

– Vi ser att vi även fortsättningsvis kommer att behöva utvisa svårt sjuka barn som tidigare beviljades tillstånd. Barnkonventionen blir svensk lag om mindre än ett år, men vi uppfattar inte att lagen har tagit det i beaktande, trots att förlängningen av tillfälliga lagen kommer att gälla då, säger Mikael Ribbenvik.

Avslutningsvis efterlyser man en parlamentarisk kommitté som tittar på förutsättningarna att skapa ett långsiktigt hållbart regelverk.