Ett par från Venezuela åkte till Sverige och sökte asyl. De anförde som asylskäl bland annat att kvinnan led av ångest och att de i egenskap av att vara en välbärgad kirurgfamilj är särskilt utsatta för rån mot äldre i Venezuela. De menar sig även ha blivit hotade av en patient. Till sist får paret stanna på grund av att mannens problem med en höftled utgör ”synnerligen ömmande omständigheter”.

En person vi kan kalla ”Gonzales” och hans fru som vi kan kalla ”Carmensita” från Venezuela kom till Sverige i november 2018 som turister. Istället för att åka hem så bestämde de sig den 12 april 2019 för att söka asyl. Som asylskäl anförde de bland annat att de som en rik kirurgfamilj är särskilt utsatta för rån i Venezuela.

I Migrationsverkets utredning beskrivs detta med orden:

”Gonzales och Carmensita är gamla och har därför svårt att skydda sig mot brottsliga angrepp. Att Gonzales arbetat som läkare gör dessutom att familjen ses som förmögen och löper högre risk än andra att utsättas för exempelvis rån”.

Migrationsverket utreder först om ”äldre personer som grupp” från Venezuela har rätt till asyl men kommer fram till att så inte är fallet. Inte heller ett påstått hot från en av Gonzales patienter som han aldrig polisanmält ger rätt till asyl. Verket menar också på att ”personer med högre inkomstnivåer” som grupp inte generellt har rätt till asyl.

Höftproblem gav asyl

Till slut slår Migrationsverket dock fast att Gonzales höftproblem utgör ”synnerligen ömmande omständigheter”:

”Gonzales har under juni 2018 ramlat och brutit höften. Under tiden han befann sig i Venezuela fick han därför en höftprotes inopererad. Operationen utfördes oskickligt och Gonzales drabbades därför under våren 2019 av en svår infektion i höften. Han har sedan dess behandlats med antibiotika samt varit rulllstolsbunden i väntan på att infektionen ska läka ut helt och en ny protes kan opereras in.

Enligt det läkarintyg som lämnats in beräknas behandlingen med antibiotika avslutas i augusti 2019. Av befintlig landinformation (Lifos 43033) framgår att den humanitära situationen i Venezuela är ansträngd att tillgången till mat och andra förnödenheter såsom medicin är bristfällig och att detta lett till att människor i vissa fall tvingats avsluta livsnödvändig behandling mot exempelvis HIV. Mot bakgrund av situationen i Venezuela bedömer Migrationsverket att Gonzalez situation vid ett återvändande skulle vara synnerligen ömmande i utlänningslagens mening.”

Verket menade dock i en teknisk diskussion att Gonzalez ska utvisas med hänvisning till att artikel 3 i Europakonventionen säger att det inte strider ”mot ett svenskt konventionsåtagande” att utvisa Gonzales.

Migrationsdomstolen låter paret stanna

Paret överklagade till migrationsdomstol. Inför migrationsdomstolens förhandling har Migrationsverket av icke specificerad anledning ändrat ståndpunkt och anser nu att en utvisning av Gonzales skulle strida mot artikel 3 i Europakonventionen.

De regler för när Europakonventionen säger att människor ska beviljas sjukvårdsasyl beskrivs så här av Migrationsverket:

”En utvisning av en sjuk person kan vara i strid med artikel 3 om det visas att det på grund av avsaknad av lämplig vård i mottagarlandet eller brist på tillgång till sådan vård finns väsentliga skäl att tro att personen skulle möta verkliga risker att utsättas för en allvarlig, snabb och oåterkallelig nedgång av hälsotillståndet vilket resulterar i intensivt lidande eller en avsevärd förkortning av den förväntade livslängden.”

Domstolen går på Migrationsverkets nya linje och tilldelar Gonzales asyl med följande motivering:

”Migrationsdomstolen delar Migrationsverkets bedömning att det föreligger synnerligen ömmande omständigheter på grund av Gonzales hälsotillstånd. Domstolen anser vidare, också i likhet med verkets uppfattning, att en utvisning av honom för närvarande står i strid med artikel 3 i Europakonventionen.”

Carmensita får uppehållstillstånd med hänvisning till att det är oklart hur länge Gonzales kommer behöva vård i Sverige. Under sådana omständigheter anses det bryta mot artikel 8 i Europakonventionen att utvisa Carmensita.

Domen har målnummer UM 7978-19 och går att beställa från förvaltningsrätten i Stockholm. Den som dömde var rådmannen Per Eskilsson. Målet avgjordes utan nämndemän.

authorimage