En ugandisk man som sökt asyl på grund av sin homosexualitet uppger sig ha två biologiska barn. Migrationsverket anser att han lämnat ”påfallande vaga och detaljfattiga uppgifter” om sina känslor relaterade till sin sexuella läggning. Migrationsdomstolen anser dock att han lämnat ”tillförlitliga uppgifter” och ger honom flyktingstatus och uppehållstillstånd.

En ugandisk man som kallas ”A” av Migrationsverket sökte asyl i Sverige med homosexualitet som asylskäl i februari 2018. Han uppger att han började ”ifrågasätta sin sexuella läggning” när han var tolv år gammal. Sedan 2009 ska han ha haft en homosexuell relation med en man vid namn Mike. Hans föräldrar ska dock ha tvingat honom att gifta sig med en kvinna och efter ”påtryckningar” så har han skaffat två biologiska barn. Han ska ha blivit förskjuten av sin familj när de förstod att han var homosexuell.

LÄS ÄVEN: Skulle utvisas – fick asyl när han plötsligt upptäckte sin homosexualitet

Om händelsen som fick honom att lämna Uganda står i Migrationsverkets utredning att:

Vid ett tillfälle januari 2018 träffades du och Mike hemma hos honom och ni blev påkomna när ni hade samlag. I samband med att ni blev upptäckta blev ni svårt misshandlade av en folkmobb. Efter misshandel fängslades du och frisläpptes sedan genom en vän, Tom. Efter frisläppandet fick du veta genom Tom att din hyresvärd inte ville att du skulle komma tillbaka till din bostad efter det som hade hänt. Du känner inte till vad som hänt Mike.

Migrationsverket redogör kortfattat för vad som krävs för att människor ska anses ha bevisat sin homosexualitet:

Vid åberopande av sexuell läggning som skyddsskäl bör prövningen göras på ett individuellt och hänsynsfullt sätt, genom att undersöka omständigheterna kring sökandes personliga uppfattning kopplat till känslor och tankar kring sin sexuella läggning, samt känslor och upplevelser av olikhet, stigma och skam mer än fokus på sexuell aktivitet.

Migrationsverket hade en rad invändningar mot ugandierns förmåga att beskriva känslor och praktik kopplade till hans homosexuella tankar och relationer. Här följer ett par:

Migrationsverket finner det värt att notera att du trots upprepade frågor kring din sexuella läggning inte förmår att redogöra för dina tankar och känslor om hur du förstått att du är homosexuell och vad detta inneburit för dig eller hur denna process tagit uttryck inom dig.

Vidare förmår du inte att berätta om vilka strategier du och Mike vidtog för att ta er igenom det äktenskap du tvingades ingå med Debbie eller vilken påverkan detta hade för i ditt liv och för din och Mikes relation.

Ugandiern har också lämnat in intyg på att han har problem med mardrömmar och smärta i en testikel. Migrationsverket konstaterar att dessa problem inte utgör ett ”livshotande hälsotillstånd” och att han inte kan få asyl av den anledningen. Migrationsverket beslutade att utvisa ugandiern varefter han överklagade till migrationsdomstol.

Alla homosexuella ugandier bör få asyl

Enligt migrationsdomstolens dom anser Migrationsverket att alla homosexuella män i Uganda har rätt till asyl i Sverige. Migrationsverket påstås inför rätten ha framfört att:

Om A gör sin sexuella läggning sannolik är han i behov av skydd som flykting. Det saknas myndighetsskydd och internflyktsalternativ i Uganda.

Migrationsdomstolen har en rad invändningar mot det ugandiern anfört. Domstolen skriver dock att dessa invändningar främst rör ”andra omständigheter än A:s sexuella läggning”.

Med följande slutmotivering beslutade migrationsdomstolen att tilldela ugandiern uppehållstillstånd och flyktingstatus:

Vid en sammantagen bedömning anses A lämnat tillförlitliga uppgifter avseende sin sexuella läggning. Som konstaterades inledningsvis är situationen för homosexuella i Uganda sådan att han därmed har en välgrundad fruktan att utsättas för förföljelse vid ett återvändande.

Domen från förvaltningsrätten i Malmö har målnummer UM 8414-19 och går att ladda ner här. De som dömde var enligt domen rådmannen Roger Karlsson och nämndemännen Arne Jönsson (S), Christer Karlsson (S) och Felizia Kino (M). Rätt namn på två av nämndemännen är antagligen Christer Carlsson och Feliz Kino.