Beslutet var inte populärt hos SD som reserverade sig emot det.

I onsdags beslutade Hässleholms kommunstyrelse att ställa sig bakom hur kommunen avser hantera fall av barnäktenskap.

Beslutet innebär att man även fortsättningsvis ska bedöma situationen från fall till fall; ibland kan de som ingått äktenskap i enlighet med främmande lands lag tillåtas bo tillsammans, i andra fall inte – ”om det är motiverat med hänsyn till den ena eller bägge parters bästa”.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet och partiet skriver: ”Det kan inte under några omständigheter anses vara förenligt med barnets bästa att leva under äktenskapliga förhållanden med en vuxen.”