I slutet av 2020 disputerade Sofia Jusslin, lärare i svenska och litteratur, vid Åbo Akademi. Hennes avhandling kombinerar fälten litteracitet och kreativ dans. Det sistnämnda menar hon kan hjälpa elever att utveckla sitt läsande och skrivande.

Det är i en intervju med sajten Skolporten som Sofia Jusslin berättar om sin forskning där hon har utvecklat det hon kallar didaktiska angreppssätt som integrerar kreativ dans i elevers läs- och skrivprocesser.

Då hon säger sig drivas av en undran om hur man kan utveckla nya kreativa sätt att undervisa i läsande och skrivande, och dansen är viktig för henne, föll det sig naturligt att det blev forskning kring kombinationen dans och litteracitet.

Tillsammans med en danskonstnär och två klasslärare i årskurs fem har hon utvecklat processen för hur den nya undervisningspedagogiken ska se ut. Slutresultatet benämns som konkreta undervisningsdesigner och performativa potentialer.

Känslor och stämningar

Detta innebär konkret att man börjat med uppvärmning med fokus på känslor och stämningar. Sedan har man utforskat texten i en dikt och funderat på vilket budskap denna har. Nästa steg är att eleverna får uttrycka sina tolkningar i den kreativa dansen. Sista steget är att publiken fått ge sin respons.

Överlag menar Jusslin att resultaten visar att den kreativa dansen kan bidra till läs- och skrivundervisningen genom att på olika sätt uppmuntra eleverna att bredda och fördjupa sitt läsande och skrivande. Det påstås också vara ett glädjefyllt och lustfyllt sätt att undervisa på.