I ett försök att ta tillbaka det kriminalpolitiska kommandot som man förlorat till Sverigedemokraterna, gör Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna ett gemensamt utspel med förslag på lagändringar med syfte att underlätta rättsväsendets kamp mot den skenande och i huvudsak invandrardominerade gängkriminaliteten. Ett av förslagen – att vem som helst ska kunna avlyssnas utan att vara misstänkt för brott – väcker dock kritik.

Det är i en debattartikel i Dagens Nyheter som tre av de fyra forna Allianspartierna presenterar innehållet i ett initiativ som de lämnat till Justitieutskottet med en rad förslag på lagändringar med det gemensamt att de ska ge de rättsvårdande myndigheterna fler verktyg och starkare muskler att ”pressa tillbaka de kriminella gängen”.

Förslagen är åtta till antalet och bland dem finns sådant som att renodla polisens verksamhet till brottsbekämpning där myndigheten idag sysslar med mycket annat, göra de mer attraktivt att bli polis, öka Åklagarmyndighetens resurser och stoppa den organiserade brottslighetens systematiska bidragsbrott mot välfärdssystemen.

Personer ska kunna avlyssnas ”proaktivt”

Ett av förslagen är också att ge polisen möjlighet att avlyssna personers telefon- och datatrafik ”proaktivt” utan att de är misstänkta för något brott. Man vill med förebild i Frankrike ge svensk polis befogenhet att kunna avlyssna alla svenskar som via sin mobil eller dator använder en meddelandetjänst som Telegram, Wickr eller WhatsApp.

”Vi vill införa en sådan möjlighet” skriver de tre partierna och föreslår att ”ribban sänks” för när och mot vem hemliga tvångsmedel som telefonavlyssning och hemlig dataavläsning får användas.

Vill involvera FRA

I det arbetet vill man också ge Försvarets Radioanstalt (FRA) ytterligare befogenheter i sina signalspaningsaktiviteter för att understödja polisen. När FRA:s befogenheter för drygt tio år sedan kraftigt vidgades genom den så kalla FRA-lagen var det efter omfattande kritik relaterad till kränkningar av den personliga integriteten och en stormig riksdagsdebatt.

Möts av kritik från SD

Sverigedemokraternas ledamot i Justitieutskottet, Adam Marttinen, riktar i en debattartikel i Svensk Jakt skarp kritik mot förslaget att tillåta telefonavlyssning och dataavläsning mot svenskar som inte är misstänkta för brott. Han skriver att flera av de andra sannolikt kan få SD:s stöd i riksdagen men att just detta ”sticker ut” och ”passerar en gräns”.

En konsekvens av förslaget skulle enligt Marttinen kunna bli att hela jaktlag och jägarnas familjemedlemmars telefon- och datatrafik skulle kunna bli föremål för hemlig avlyssning. Exemplet är valt mot bakgrund av det uppmärksammade rättsfallet mot skogsägaren Karl Hedin som under tre års tid utretts för jaktbrott på grunder som domstolen nyligen ifrågasatt i samband med att Hedin frikändes.

Hemlig avlyssning av Hedin, hans vänner och deras familjemedlemmar ingick som en del i den kritiserade brottsutredningen och kunde ske redan med dagens mer restriktiva regler om när och mot vem sådana åtgärder får vidtas. Med den ”sänkning av ribban” som M, KD och L föreslår skulle enligt Marttinen varenda jaktlag och deras närverk av familjemedlemmar och vänner kunna avlyssnas utan konkreta brottsmisstankar, endast utifrån en allmän vilja hos enskilda poliser och åklagare att leta efter jaktbrott.

Organiserad brottslighet otydligt definierad

Problemet menar SD:s ledamot i justitieutskottet är att det inte finns någon juridisk avgränsning för vad organiserad brottslighet är och att det öppnar upp för ytterligare godtycke hos enskilda brottsbekämpare att använda hemliga tvångsmedel av det här slaget i sina utredningar. Jakt i jaktlag är en form av organiserad verksamhet och tjuvjakt ryms analogt inom ramen för organiserad brottslighet.

Motsvarande resonemang skulle kunna tillämpas för att ge polisen och FRA möjlighet att telefon- och datoravlyssna alla svenskar som kommunicerar med varandra på ett organiserat sätt, i föreningar, på arbetsplatser, medieredaktioner och så vidare, utan att det finns några konkreta brottsmisstankar mot någon men där man ”proaktivt” vill övervaka att inga oegentligheter försiggår.

Vill se kriminalisering av deltagande i brottsorganisation först

Om förslaget ska bli verklighet menar SD att det först tydligt måste klargöras vad som är organiserad brottslighet och att deltagande i sådan kriminaliseras. Det är ett förslag som Marttinens parti haft på sin dagordning en längre tid men hittills inte fått gehör för.

Ett delmål har uppnåtts genom att det nu, efter att en statlig utredning tillsatts, finns ett stort stöd i riksdagen för att kriminalisera deltagande i en terroristorganisation. Därifrån hävdar Marttinen är steget inte långt att kriminalisera också deltagande i organisationer som ägnar sig åt andra typer av grova brott.

Med en sådan avgränsning av vilka som är organiserat kriminella menar Marttinen att det aktuella förslaget från M, KD och L skulle kunna göras rättssäkert och garantera att inte vilken medborgare som helst godtyckligt kan digitalövervakas i hemlighet av staten. Om SD får stöd från M, KD och L för att kriminalisera deltagande i en brottsorganisation kan SD i gengäld ge dessa tre partier stöd för sitt förslag, skriver Marttinen.