Förslaget om att göra det straffbart att delta i eller ha samröre med terrororganisationer underkänns. I ett 19 sidor långt yttrande hänvisar rådet till föreningsfriheten.

Lagrådsremissens förslag vilar på premissen att grundlagsskyddet för föreningsfriheten inte omfattar olovlig verksamhet. En sådan begränsning får ske genom lag endast under de förutsättningar som framgår av 2 kap. regeringsformen. I ärendet har frågan om sådana förutsättningar föreligger inte aktualiserats, skriver Lagrådet.

– Lagrådets synpunkter i en sådan här fråga väger tungt, och ska väga tungt. Vi får naturligtvis analysera det för att se om det finns någon väg framåt i detta, om vi helt enkelt kan hitta andra vägar eller alternativa vägar, säger justitieminister Morgan Johansson (S).

Nu ska partierna bakom uppgörelsen bjudas in igen för att diskutera utlåtandet.

Målet är att lagen ska börja gälla i augusti.