I en stickprovsundersökning utförd av Henrik Agerhäll på uppdrag av Samhällsnytt har 36 fall granskats där en asylsökande från Afghanistan fått stanna med stöd i den kontroversiella gymnasielagen. I 20 fall påstod sig personen ha konverterat. Tre sökande ville ha asyl som ateister. Sex sade sig vara homosexuella. I ett fall var de anförda asylskälen sekretessbelagda.

Samhällsnytt köper in domar från Sveriges fyra migrationsdomstolar på ”slump”. Det enda urvalskriteriet är att domstolen på något sätt ska ha ändrat Migrationsverkets beslut.

I början av september i år fick vi in 119 domar från förvaltningsrätten i Göteborg. Det visade sig att 36 av dessa 119 fall handlade om personer från Afghanistan som först sökt asyl och fått avslag men sedan fått stanna med hjälp av ”gymnasielagen”.

Av dessa 36 var det 20 som sa sig ha övergett islam till förmån för kristendomen. I ett fall är sekretessklassningen sådan att det inte går att veta riktigt vilka asylskäl personen angett.

Av de 15 som inte sade sig ha konverterat var det tre som angav det närliggande asylskälet att de blivit ateister. En anförde som asylskäl att hans föräldrar inte utövade islam.

Vi har som sagt bara tittat på hur många som får stanna med hjälp av gymnasielagen, men som försökt få asyl med konvertering som grund.

I stickprovsundersökningar av det här slaget fångar man inte upp de som fått asyl med konvertering som grund, antingen av Migrationsverket eller av migrationsdomstol. Den totala andelen av de asylsökande från Afghanistan som säger sig ha funnit Jesus kan förväntas vara något högre än vad man finner med en sådan här undersökning.

I totalt sex av de 36 domar vi tittat på har den asylsökande i stället anfört homosexualitet som asylskäl. I ett fall var asylskälen sekretessbelagda.

Migrationsverket om konvertering

Migrationsverket vill inte själva publicera statistik över hur vanligt det är att asylsökande säger sig ha hittat kristendomen. Verket förklarar detta med att det enligt lag är förbjudet för dem att föra statistik över vilken religion människor säger sig ha.

Migrationsverket tar också upp frågan om för vilka nationaliteter det är vanligt att anföra kristen pånyttfödelse som asylskäl. De länder där det är straffbart att konvertera vidgår myndigheten är vanligt förekommande ursprungsländer i sammanhanget. Verket skriver att:

”det är inte ovanligt att dessa skäl åberopas från länder där en konvertering till kristendomen är förenat med olika former av bestraffning, till exempel dödsstraff.”

Konvertering

I 20 domar från juni till första dagarna i september 2020 hävdade en yngling som kom att få stanna med hjälp av gymnasielagen att han konverterat till kristendom (*). I fyra av dessa anförs att den asylsökande, eller hans föräldrar, inte är troende muslimer.

I en dom (**) säger sig afghanen vara en ateist som har ett hat mot islam. I en annan dom (***) säger sig personen ha ”avsagt sig sin tro” på islam.

I en dom (****) hävdar den asylsökande att han har en hotbild emot sig då ”hans föräldrar inte utövade islam”. I en annan dom (*****) hävdar afghanen att han blivit ateist efter att ha lärt sig om evolutionsteorin i skolan.

Ej ateism, kristendom eller islam

I elva domar (******) försökte den asylsökande inte hävda att han konverterat, lämnat islam eller blivit ateist i syfte att erhålla asyl.

Homosexualitet

I sex fall (*******) ville den sökande ha asyl som homosexuell.

Sekretess

I en dom (********) är de anförda asylskälen sekretessklassade.

  • (*) Målnummer UM 123-18, UM 865-18, UM 1428-18 UM 1841-18, UM 1877-18, UM 2531-18, UM 2667-18, UM 2839-18, UM 3246-18, UM 3293-18, UM 3596-18, UM 3818-18, UM 4467-18, UM 4522-18, UM 5130-18, UM 6619-18, UM 6960-18, UM 7620-18, UM 8702-18 och UM 9228-18
  • (**) Målnummer UM 4721-18
  • (***) Målnummer UM 5119-18
  • (****) Målnummer UM 5978-18
  • (*****) Målnummer UM 309-18
  • (******) Målnummer UM 245-18, UM 665-18, UM 787-18, UM 1081-18, UM 1416-18, UM 1954-18, UM 4246-18, UM 5605-18, UM 6713-18, UM 7968-18 och UM 12691-18
  • (*******) Målnummer UM 865-18, UM 1416-18, UM 4246-18, UM 4467-18, UM 4522-18 och UM 5978-18
  • (********) Målnummer UM 6364-18