I det svenska rättsväsendet finns sedan tidigare en lång rad rabatter som en brottsdömd person kan tillgodoräkna sig för att förkorta den tid vederbörande måste sitta inlåst. Nu adderas ännu en till mängden – coronarabatt. Det rappporterar Sveriges Radio.

Den som döms för ett brott i Sverige behöver enligt praxis endast avjäna två tredjedelar av den utdömda strafftiden. Den som har begått en lång rad brott döms i normalfallet endast till påföljd för det grövsta av brotten och slipper straff för de övriga. Är man under 21 år gammal när brotten begås utgår också generösa rabatter på strafftiden.

Nu införs en ny typ av strafftidsförkortnng kallad coronarabatt. Med hävisning till pandemin har domstolarna börjat dra av år från påföljden för grovt kriminella.

Ett års rabatt för grovt narkotikabrott

Statsradion rapporterar om flera fall av sådan strafftidsförkortning och exemplifierar med en man i 30-årsåldern som i första instans dömts till sex års fängelse för grovt narkotikabrott men sedan fick straffet sänkt till fem år av Svea hovrätt.

I domskälen anges att strafftidsförkortningen utgår på grund av de coronarelaterade inskränkningar som den dömde upplevt i häktet. Mannen har under häktningstiden till följd av gällande smittskyddsrutiner inte fått ta emot besökare.

Nya rutinerna ”betungande” för de kriminella

SR har talat med Björn Lindén som är lagman i Örebro tingsrätt som bekräftar att den nya praxisen har implementerats och menar att det är bra att det sker eftersom det ”är betungade” för de kriminella att utsättas för coronabegränsningar. Han säger sig vara övertygad om att det kommer att bli många sådana rabatter på strafftiderna framöver om covid-19-pandemin fortsätter.