I många kommuner råder ett utbrett missnöje bland de boende över att tvingas på stora vindkraftparker. De medför skövling av naturen, de är bullriga och förfulande och de är ur energisynpunkt olönsamma, ineffektiva och opålitliga. Nu vill regeringen, så som man tidigare gjort med utplaceringen av migranter, frånta landets invånare det kommunala självstyret beträffande byggnation av vindkraftparker. Närdemokrati är ”ett osäkerhetsmoment” säger finansmarknadsminister Per Bolund (MP).

Genom den så kallade bosättningslagen har regeringen avskaffat det kommunala självstyret på invandringspolitikens område. Sedan 2016 kan en kommun inte längre säga nej till att ta emot migranter som det centralt i Stockholm tagits beslut om att släppa in i landet.

Tvångslagen tillkom efter ett alltmer kompakt motstånd ute i kommunerna som går på knäna ekonomiskt på grund av skenande socialbidragskostnader och där skola, vård, omsorg och annan offentlig service havererat under överbelastningen samtidigt som det inte finns några bostäder. Efter påtryckningar från Miljöpartiet vill regeringen nu inskränka det kommunala självstyret även på det klimatpolitiska området.

Folkligt missnöje och medvetenhet problem för regeringen

På samma sätt som har skett med invandringspolitiken ökar den folkliga medvetenheten om och därmed också missnöjet med den förda miljöpolitiken, som är ensidigt fokuserad på utsläpp av den oskadliga och naturliga gasen koldioxid som man från klimatalarmistiskt håll hävdar inom kort kommer att leda till jordens undergång i en katastrof.

Alltfler medvetandegörs om att det är en enögdhet som flyttar uppmärksamheten från reella och allvarliga miljöproblem och samtidigt äventyrar energiförsörjningen när pålitliga och effektiva energikällor fasas ut till förmån för opålitliga och ineffektiva dito.

Klimatpolitikens negativa effekter gör sig påminda

Som på invandringsområdet har alltfler också fått erfara den förda politikens baksidor mer påtagligt när natursköna områden i närmiljön skövlats för att ge plats åt stora, bullriga och förfulande vindkraftparker. Folkkampanjer mot vindkraft mobiliseras på alltfler håll och i många fall – men inte alltid – tillåts det folkliga missnöjet få genomslag i kommunfullmäktige i form av beslut om kommunalt veto mot byggnation av vindkraftparker.

Närdemokratin och subsidiaritetsprincipen har nu utvecklats till ett problem för den rödgröna regeringen i allmänhet och Miljöpartiet i synnerhet. Målsättningen att efter den humanitära stormakten också bli det klimatpolitiska världssamvetet riskerar att grusas när alltfler kommuner inte vill vara de som betalar priset för att Stockholmspolitiker ska kunna glänsa på de internationella klimatkonferenserna.

Snabbutredning ska avskaffa närdemokratin

Regeringen lägger därför fram ett förslag på att avskaffa kommunernas rätt att säga nej till vindkraftsutbyggnad. I motsats till många andra beslut ska detta inte dras i långbänk utan snabbutredas – inom ett år ska det kommunala självstyret vara avskaffat är planen. Den Sverigebild som Greta Thunberg etablerat i det internationellt klimatpolitiska etablissemanget får inte börja naggas i kanten.

Inom Miljöpartiet har man en längre tid propagerat för att avskaffa demokratin på det klimatpolitiska området. Det avskaffande av det kommunala självstyret som nu föreslås visar att partiet både menar allvar och som på det migrationspolitiska området har goda chanser att få sin vilja fram.

I en kommentar till förslaget kallar finansmarknadsminister Per Bolund (MP) kommunal demokrati för ett ”osäkerhetsmoment” och är förhoppningsfull om att detta hinder nu kan komma att undanröjas.

authorimage