En person vi kan kalla Mustafa har sökt asyl med hänvisning till att han blivit kristen i Afghanistan efter att ha hittat en bibel i en bokhandel. Efter att ha nekats uppehållstillstånd av Migrationsverket så överklagade han till migrationsdomstol.

Migrationsverket utredning

Så här beskrivs Mustafas asylberättelse i Migrationsverkets beslut:

Du hittade en bibel i en bokhandel i Lashkar Gah, blev nyfiken och bestämde dig för att ta med den hem. På vägen hem blev du stoppad av talibaner som anklagade dig för att vara en avfälling. Du lyckades ta dig hem men ett par dagar efter detta blev din pappa tillfångatagen och slagen av talibaner. Din pappa trodde de slog honom eftersom ni var hazarer och shiamuslimer. Efter att ni tagit emot ett hotbrev så lämnade familjen Afghanistan. Här i Sverige har du döpt dig och fortsatt praktisera den kristna tron som du fick upp ögonen för i ditt hemland.

Migrationsverket anmärker på att Mustafa inte lämnat in några ID-handlingar överhuvudtaget. De anser vidare att de uppgifter han lämnat om sin påstådda hemstad Lashkar Gah är ”vaga och relativt detaljfattiga”. Vagheten har Mustafa förklarat med att det var ”farligt” i hans hemort och att han därför inte kunde ”vistas fritt där” och ta reda på mer om staden.

Mustafa kan inte redogöra för vad det var i Bibeln som gjorde att han blev kristen redan hemma i Afghanistan. Migrationsverket menar på att Mustafas berättelse är ”så pass bristande att den inte är tillförlitlig”. Myndigheten bedömer vidare att Mustafas påståenden om att kan konverterat ”inte är tillförlitliga”. Migrationsverket beslutade i december 2017 att utvisa Mustafa.

Migrationsdomstolens beslut

Migrationsdomstolen avfärdar Mustafas påståenden om händelseförloppet kring det påstådda bokhandelsbesöket i Afghanistan som ”inte tillförlitliga”. Sedan övergår domstolen till att diskutera om Mustafa genomfört en genuin konversion till kristendomen efter att ha kommit till Sverige som skulle kunna ge honom uppehållstillstånd. Vad gäller den skriftliga dokumentation som Mustafa lämnat in så står det i domen att Mustafa:

…lämnat in dopintyg, bilder från dop och aktiviteter i kyrkan och intyg från Kristet Center i Götene till stöd för att hans tro är genuin. Av intygen framgår bl.a. att han deltar i gudstjänster, bibelstudier och aktiviteter inom kyrkan. Vidare framgår att han bekänner sin tro öppet för sina kompisar och att han har agerat tolk vid predikningar. Den skriftliga bevisningen ger enligt migrationsdomstolen visst stöd för att han har konverterat av genuin övertygelse. Han bedöms emellertid inte, enbart utifrån den skriftliga bevisningen, ha gjort sannolikt att hans konversion är genuin. En bedömning av de muntliga uppgifterna som han har lämnat måste därför göras.

Vad gäller Mustafas muntliga redogörelse inför domstolen står det i domen att han:

…på ett detaljerat, sammanhängande och självupplevt sätt har berättat om sin konversionsprocess och kristna tro i Sverige. Han har på ett övertygande och innerligt sätt kunnat beskriva sin tro och vilken betydelse den har för honom i hans liv. På frågor om sin konversion har han förklarat vad det innebär för honom att vara kristen, både andligt och genom sitt utövande. Han har exempelvis berättat om sin relation och kärlek till Jesus och hur den genomsyrar allt i hans liv och får honom att vilja engagera sig mer i kyrkan och be för människor i hans närhet.

Han har uppgett att han erkänt Jesus som sin frälsare och förklarat att de trakasserier han upplevt är något som Jesus varnar för i bibeln.

Sedan beslutar migrationsdomstolen att Mustafa ska tilldelas flyktingstatus och ett treårigt uppehållstillstånd med följande motivering:

Mustafa har gjort sannolikt att han konverterat till kristendomen av personlig och genuin övertygelse. Av det som framkommit bedöms han också ha en vilja att fortsätta leva som kristen, även för det fall han återvänder till Afghanistan. Under sådana förhållanden är det domstolens bedömning att han hyser en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin trosuppfattning. Det finns inte möjlighet att vända sig till afghanska myndigheter för skydd och eftersom situationen för konvertiter är densamma i hela landet finns det inte heller möjlighet till internflykt.

Rätten som bestod av rådman Josefine Andersson och nämndemännen Carolina Hultgren, Mats Magnusson och Thomas Schulz Rohm var enig. Domen har målnummer UM 16013-17 och går att beställa från förvaltningsrätten i Göteborg.


Utdrag ur domen. Domstolen redogör för vad som krävs för att få flyktingstatus genom att bli kristen.