Två tredjedelar av kommunerna hade ökade kostnader för ekonomiskt bistånd under 2019. Det är framför allt det ekonomiska biståndet till nyanlända som lämnat etableringsprogrammet under 2019 som ökat.

Organisationen Sveriges kommuner och landsting har i en enkät frågat landets kommuner om dess ekonomi. Två tredjedelar av de svarande kommunerna angav ökade kostnader för ekonomiskt bistånd, skriver SKR.

Medianvärdet för kostnadsökningarna är 11 procent. Det är framför allt det ekonomiska biståndet till nyanlända som lämnat etableringsprogrammet under 2019 som ökat.

Många av de individer som kom hit under det stora massinvandringen 2015 lämnade etableringen under 2019 där många fortfarande inte är i egen försörjning efter två år.

Färre bidrag från Arbetsförmedlingen

Efter tiden i etableringen är den enskilde normalt kvalificerad till insatser genom arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd. Nästan hälften av kommunerna anger som orsak till kostnadsutvecklingen att Arbetsförmedlingen i lägre utsträckning beviljar insatser.

När Arbetsförmedlingen, i den omorganisation som sker, inte tar beslut uteblir den statliga ersättningen till individen.

– Det är problematiskt att etableringsprogrammet och ersättningen endast gäller under två år och att kostnader flyttas över till kommunen när Arbetsförmedlingen inte lyckats stödja individer till egen försörjning, säger Leif Klingensjö sektionschef på avdelningen för utbildning och arbetsmarknad.

Färre individer sjuk- eller aktivitetsstöd

En annan orsak till kostnadsökningarna, enligt undersökningen, är att Försäkringskassan beviljar färre individer sjuk- eller aktivitetsstöd. Individer som är långvarigt sjuka och saknar sjukpenninggrundande inkomst (SGI) som saknar rätt till annan ersättning än ekonomiskt bistånd.

– Det här är individer som har behov av flera samordnade insatser för att komma ur beroendet av ekonomiskt bistånd. SKR anser att det skulle behövas en särskild utredning som specifikt tittar på de här individerna och deras behov av stöd, säger Leif Klingensjö.