Medelåldern i den invandringsrelaterade grova gängkriminaliteten blir allt lägre. Många är förhärdade brottslingar med mord, rån, misshandel med mera på sina samveten innan de ens blivit myndiga. Många menar att ansvaret därför ligger hos föräldrarna. Nu är de tre regeringspartierna och SD ense om att hela familjen ska kunna vräkas om barnen begår brott – en taktik som varit framgångsrik i andra länder.

I en debattartikel i Aftonbladet aviserar regeringen och SD att man enats om ”tilläggsdirektiv om skärpt föräldraansvar”. Konkret innebär det bland annat att om föräldrar brister så allvarligt i uppsynen över sina barn att dessa kan ägna sig åt grov brottslighet som livsstil på heltid ska hela familjen kunna vräkas från bostaden. Samhällets prioritet måste vara de skötsamma trygghet i bostadsområdet, menar man.

Rekordhög otrygghet i samhället

Gunnar Strömmer, justitieminister (M), Richard Jomshof, ordförande i justitieutskottet (SD), Torsten Elofsson, rättspolitisk talesperson (KD) och Juno Blom, rättspolitisk talesperson (L) skriver att Att ”trycka tillbaka brottsligheten är vår tids politiska ödesfråga”. Man motiverar skärpningen av föräldraansvaret med hänvisning till de larm och undersökningar som visar att otryggheten i Sverige nu är på rekordhöga nivåer.

I befolkningen som helhet uppger fler än var fjärde att man känner sig otrygg i sitt eget bostadsområde. I de invandrardominerade och brottsutsatta ”utsatta områdena” eller ”utanförskapsområden” är motsvarande siffra den dubbla.

Detta är förödande. Inte bara påverkar otryggheten människor rent konkret, på så sätt att det minskar människors livsutrymme. Utan otryggheten gnager också på tilltron mellan människor. I förlängningen hotar denna utveckling vårt fria och öppna samhälle”, slår de fyra rikspolitikerna fast.

Lägenheter ska inte få vara bas för kriminalitet

Lägenheter i bostadsområden ska inte kunna fungera som bas för gängkriminalitet, vara knarkcentraler eller vapengömmor. Därför måste sådana hyresgäster kunna sägas upp, även om det inte är de vuxna som står på kontraktet utan deras barn som tillåts använd bostaden på det sättet. Föräldraansvaret för att barnen inte ägnar sig åt brottslig verksamhet sträcker sig enligt Tidöpartierna även utanför bostaden.

Fastighetsägare behöver få förstärkta verktyg att välja bort hyresgäster där familjemedlemmar är grovt kriminella. Social omsorg om dessa får inte ske på bekostnad av tryggheten för andra laglydiga och skötsamma hyresgäster i huset och bostadsområdet, slår de fyra partierna i regeringsunderlaget fast.

Bygger vidare på utredning från S-regeringen

Man påtalar i debattartikeln att också den förra vänsterregeringen var inne på samma linje och att det är den utredning som Socialdemokraterna tillsatte som utgör grunden för det den nya regeringen nu gör på området, även om man skärper ansvaret för den som står på hyreskontraktet ytterligare något jämfört med vad den S-initierade utredningen föreslagit.

För att inte dra på sig kritik när föräldraansvaret skärps aviserar de fyra partierna att man samtidigt gör ”satsningar på föräldrastödsprogram”, så att de föräldrar som brister i ansvar sedan inte ska kunna hänvisa till att de inte fått den hjälp från samhället de behövt och kan anses vara rimlig när man har en eller flera grovt kriminella i familjen.

Brasklappar för undantag

Artikelförfattarna påtalar samtidigt att det finns föräldrar som inte bara väljer att låta barnen begå brott utan till och med uppmuntrar en sådan livsstil. Det ska inte längre vara möjligt utan att det får konsekvenser, menar man.

Man brasklappar dock för att det kanske inte alltid kommer att vara möjligt att vräka den här sortens antisociala familjer. Socialtjänstlagen kräver att samhället ser till att alla barn har någonstans att bo. En vräkning av en familj måste ske med hänsyn till detta och ”en rimlig avvägning mellan de olika intressen som finns”, skriver man.